velikost textu

Biologická charakteristika buněk kolorektálního karcinomu v modelech in vitro a její využití při individualizaci terapie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biologická charakteristika buněk kolorektálního karcinomu v modelech in vitro a její využití při individualizaci terapie
Název v angličtině:
Biological Characteristics of Colon Cancer Cells in In Vitro Models and its Use for Individualization of Therapy
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Stanislav John, Ph.D.
Školitel:
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
Oponenti:
MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D.
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
Id práce:
113758
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav lékařské biologie a genetiky (15-120)
Program studia:
Lékařská biologie (P5117)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 8. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Zhoubné nádory patří celosvětově na druhé místo mezi příčinami úmrtí hned po kardiovaskulárních onemocněních. Trend se ale zvláště v rozvinutých zemích (dle Světové zdravotnické organizace, WHO – World Health Organization) vyrovnává, v některých oblastech se dokonce diagnóza zhoubného novotvaru dostala již na místo první.(Ferlay 2012) Protože se rakovina stala ve dvacátém století závažným celosvětovým socioekonomickým problémem, patří její výzkum ve spolupráci s Mezinárodní agenturou k výzkumu rakoviny (IARC – International Agency for Research on Cancer) k prioritám WHO. (Mendis 2014) Incidence stále roste, a to jak relativně, tak absolutně, což je dáno, mimo jiné, celkovým stárnutím populace a zvyšováním průměrného věku obyvatel. Protože se k hlavním prognostickým faktorům výskytu nádorových onemocnění řadí věk, mají tak lidé větší šanci se nádorového onemocnění „dožít“. Zlepšily se i možnosti diagnostiky, a tak je mnoho nádorů odhaleno již v časných stádiích, což zpětně zlepšuje možnosti a úspěšnost léčby. K tomu přispívá i zavedení některých screeningových vyšetření do běžné zdravotní praxe (např. mamografie, prostatický specifický antigen, test okultního krvácení nebo koloskopie) a s tím spojená osvěta v běžné populaci. (Dušek et al. 2005; Mendis 2014) V neposlední řadě se za posledních 15 až 20 let značně rozvinula léčba samotná, kde je pak zejména snaha o terapii „šitou na míru“ pacientovi. Ta zahrnuje nové mini-invazivní chirurgické techniky včetně využití roboticky asistované chirurgie, nové ozařovací techniky (IG-IMRT – Image-Guided Intensity-Modulated Radio-Therapy), používání tzv. cílené (někdy též nazývané biologické) léčby, využívání nových cytostatických léků nebo zlepšení podpůrné terapie a prevence nežádoucích účinků při léčbě pacienta.(Sudhakar 2009) To vše je umožněno též díky pokrokům v základním výzkumu molekulární biologie nádorů. Jednou z možností tohoto výzkumu je využití nádorových buněčných linií jako modelového systému. Pro svou podobnost s původním nádorem se řadí mezi důležité nástroje ke zkoumání jejich biologické povahy, chování a případné odpovědi na zvolenou léčbu.(Langdon 2004) V předkládané práci se blíže věnujeme vlivu cytostatika irinotekanu na růstové charakteristiky, biologické vlastnosti a zejména buněčnou smrt vybraných stabilizovaných nádorových linií kolorektálního karcinomu in vitro. Výsledky získané těmito experimenty mohou přispět k lepší charakterizaci mechanizmů buněčné odpovědi na navozené poškození a v širším kontextu i ke zvýšení účinnosti této cytostatické léčby.
Abstract v angličtině:
Summary Malignant tumours are the second most common cause of death worldwide right behind the cardiovascular diseases. This tendency is by the opinion of the World Health Organisation increasing especially in well developed countries. (Ferlay 2012) Because cancer has become in 20th century serious social and economic problem, research on it is for WHO and IARC (International Agency for Research on Cancer) the top priority. (Mendis 2014) Relative and absolute incidence is also rising. The reason, besides others, is aging of population. Because age is one of the main prognostic factors for cancer, people are more likely to „survive“ till the onset of it. However, diagnostic options are improved and many tumours are detected in early stage which in turn boosts the ability and effectiveness of treatment. Screening programmes are introduced into routine medical practice (e.g. mammography, prostate-specific antigene, occult blood testing or colonoscopy) inducing awareness in the general population. (Dušek et al. 2005; Mendis 2014) Last but not least, the treatment itself has developed considerably over the last 15 to 20 years, with the focus on patient "tailor-made" therapy. It includes new mini-invasive or robot-assisted surgical techniques, new radiation techniques (IG-IMRT – Image-Guided Intensity-Modulated Radio-Therapy), use of targeted (sometimes also called biological) treatment, administration of new cytostatic drugs, improvement of supportive therapy and prevention of side effects of the treatment.(Sudhakar 2009) All these advances are also possible due to basic molecular biology research. Use of tumour cell lines as a model system represents one of these options. Its similarity to the original tumour allows us to investigate biological nature, behaviour and possible response to the chosen treatment. (Langdon 2004) In the present work we focus on the cytostatic effect of irinotecan on selected colorectal cancer cell lines in vitro, particularly on the characterization of cell growth and death. The results obtained by these experiments may contribute to a better understanding of cellular response to induced injury and, in a broader context, to increase efficiency of this cytostatic therapy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Stanislav John, Ph.D. 2.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Stanislav John, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Stanislav John, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Stanislav John, Ph.D. 2.18 MB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. 167 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB