velikost textu

Kontrastivní přístup k výuce češtiny u českých neslyšících

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kontrastivní přístup k výuce češtiny u českých neslyšících
Název v angličtině:
A Contrastive Approach in Teaching Czech Language to Czech Deaf
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Hudečková
Vedoucí:
PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
Konzultant:
PhDr. Anna Cícha Hronová
Id práce:
113709
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
neslyšící, výuka češtiny, kontrastivní přístup, osvojování jazyka, učení se jazyku, první jazyk, druhý jazyk, cizí jazyk
Klíčová slova v angličtině:
deaf, teaching Czech language, contrastive approach, language acquisition, language learning, first language, second language, foreign language
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá problematikou využití kontrastivního přístupu ve výuce češtiny u českých neslyšících, jeho klady a zápory a především podmínkami a předpoklady jeho využití. V úvodu práce je popsán proces osvojování jazyka u slyšících i neslyšících dětí a nastíněn rozdíl mezi osvojováním prvního jazyka a učením se druhému/cizímu jazyku. V práci jsou dále naznačeny příčiny nízké gramotnosti českých neslyšících a možnosti řešení tohoto problému. Řešením by mohlo být právě zařazení kontrastivního přístupu do výuky. Klíčová slova: neslyšící, výuka češtiny, kontrastivní přístup, osvojování jazyka, učení se jazyku, první jazyk, druhý jazyk, cizí jazyk
Abstract v angličtině:
Abstract This work deals with the use of contrastive approach in teaching Czech language to Czech deaf, with positives and negatives of this approach and with its conditions of the use. The introduction described a process of language acquisition for hearing and deaf children and there is also described the difference between acquiring the first language and learning a second / foreign language. The work also denotes the causes of low literacy of Czech deaf and the possibility of solving this problem. The inclusion of contrastive approach to teaching could be the solution. Keywords: deaf, teaching Czech language, contrastive approach, language acquisition, language learning, first language, second language, foreign language
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Hudečková 395 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Hudečková 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Hudečková 26 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Romana Petráňová, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 582 kB