velikost textu

Předložky času v psaném projevu českých neslyšících

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předložky času v psaném projevu českých neslyšících
Název v angličtině:
Time Prepositions in Writings of Czech Deaf
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Linda Patočková
Vedoucí:
PhDr. Anna Cícha Hronová
Oponent:
PhDr. Mgr. Klára Richterová
Id práce:
113644
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Předložky, předložky času, psaná čeština neslyšících, neslyšící, chyba.
Klíčová slova v angličtině:
Prepositions, time prepositions, written Czech language of the Deaf, the Deaf, error.
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá užíváním předložek času v psané češtině českých neslyšících. Teoretická část pojednává o povaze a klasifikaci českých předložek, a to především předložek s časovým významem, tak, jak je vykládá česká odborná jazykovědná literatura, a dále pojednává o rysech psané češtiny českých neslyšících, které souvisejí s užíváním předložek. Praktická část bakalářské práce obsahuje sondu zaměřenou na užívání předložek času v psaném projevu českých neslyšících, která zahrnuje analýzu testování úrovně užívání předložkových vazeb s časovým významem u neslyšících studentů střední školy pro sluchově postižené v Hradci Králové a analýzu textů neslyšících studentů středních škol pro sluchově postižené. Práce se opírá o českou i zahraniční odbornou literaturu týkající se daných témat a měla by být přínosem především pedagogům působícím v českých školách pro sluchově postižené.
Abstract v angličtině:
Annotation The thesis deals with the written Czech language of the Czech Deaf, specifically with time prepositions in written Czech language of the Czech Deaf. The theoretical part of the thesis deals with feature and classification of Czech prepositions, especially time prepositions, based on Czech linguistic studies, and deals with attributes of written Czech language of the Czech Deaf related to use of prepositions. The practical part of the thesis includes research focused on usage of time prepositions in writings of the Czech Deaf and includes the analysis of qualities in the usage of prepositional phrases by the deaf students of secondary school for the hearing-impaired in Hradec Králové and analysis of written texts of Czech deaf students of secondary schools for the hearing-impaired. The thesis is based on Czech and foreign studies related to relevant topics and it should be a contribution to teachers who work in Czech shools for hearing-impared.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Linda Patočková 2.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Linda Patočková 8.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Linda Patočková 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Linda Patočková 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Anna Cícha Hronová 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Klára Richterová 253 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 510 kB