text size

Mýtus v myšlení Jana Patočky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Mýtus v myšlení Jana Patočky
Titile (in english):
Myth in Jan Patočka ́s Thinking
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Jindřich Veselý
Supervisor:
prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Opponents:
Mgr. Martin Ritter, Ph.D.
doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D.
Thesis Id:
113584
Faculty:
Protestant Theological Faculty (ETF)
Department:
Department of Philosophy (27-F)
Study programm:
Philosophy (P6101)
Study branch:
Philosophy (FE4)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
17/06/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Cílem této práce je prozkoumat problematiku mýtu ve filosofii Jana Patočky. Tento myslitel se mýtem celoživotně, třebaže nikoli systematicky, zabýval a pojednával o něm v rozmanitých kontextech a z rozličných perspektiv. Tato práce chce představit vývoj Patočkova myšlení z tohoto hlediska v jeho kontinuitě i diskontinuitě, snaží se jeho celoživotní meditaci o tématu rekonstruovat a zároveň si klade otázku po funkci této meditace v rámci Patočkova myšlení jako celku a její koherenci. Jako jednotící střed Patočkovy filosofie předpokládá pohyb transcendence konečné bytosti a téma mýtu interpretuje ve vztahu k tomuto centru. Kromě snahy vystihnout, jakým způsobem Patočka rozvíjí dané téma, se práce zaměřuje i na problematické aspekty jeho myšlení. Docházíme k tomu, že Patočkovo pojetí trpí jistou nevyjasněností či kolísáním základních východisek a některými neproblematicky přijímanými předpoklady, které vedou k obtížně beze zbytku udržitelnému stanovisku. V závěru práce nastiňuje alternativní pojetí vztahu mýtu a transcendence konečné bytosti a namísto neproveditelného překonání mýtu nabízí možnost vědomého osvojení a odpovědné modifikace nezbytného narativního pozadí vší zkušenosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
The aim of this dissertation, Myth in Jan Patočka s thinking, is to explore the issue of the myth in Jan Patočka s philosophy. This thinker dealt with myth during all his life, although not systematically, and he discussed it in various contexts and perspectives. The dissertation wants to introduce development of Patočka s thinking from this particular point of view in its continuity and discontinuity as well, it tries to reconstruct this meditation and also inquires its function in whole Patočka s thinking and its coherence. We presuppose unifying centre of Patočka s philosophy, finite being s movement of transcendence, and we interpret the issue of the myth in its relation to this centre. We endeavour to depict Patočka s unfoldment of this issue, but we also inquire questionable aspects of his thinking. In our opinion there is certain fluctuation or ambiguity in basic foundations of Patočka s philosophy. His conception is weakened by questionable presuppositions. That leads to statements difficult to keep. Our conclusion outlines an alternative conception of relation between myth and finite being s transcendence and instead of impossible overcoming of myth we propose conscious adoption and responsible modification of indispensable narrative background of all experience. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jindřich Veselý 1.64 MB
Download Abstract in czech Mgr. Jindřich Veselý 151 kB
Download Abstract in english Mgr. Jindřich Veselý 151 kB
Download Opponent's review Mgr. Martin Ritter, Ph.D. 2.57 MB
Download Opponent's review doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D. 2.59 MB
Download Defence's report 698 kB