velikost textu

Stát a náboženství v Hegelově právní filosofii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stát a náboženství v Hegelově právní filosofii
Název v angličtině:
The State and Religion in Hegel’s Philosophy of Right
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Mgr. Olga Navrátilová
Školitel:
prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Oponenti:
Mgr. Ivan Landa, Ph.D.
Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Id práce:
113582
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra filosofie (27-F)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (FE4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem této práce je prozkoumat problematiku moderního sekulárního státu a jeho vztahu k náboženství v pozdní filosofii G. W. F. Hegela. Předtím než je pozornost zaměřena k tomuto mysliteli, jsou krátce představena pojetí vztahu státu a náboženství dvou Hegelových novověkých předchůdců, Thomase Hobbese a Johna Locka. Vůči těmto významným zástupcům dodnes vlivné smluvní teorie státu, kteří sdílejí obdobné empirické postoje, ale dospívají ke zcela odlišným pohledům na možnost náboženské tolerance a vztah církve a státu, nabízí Hegelova politická filosofie alternativu, neboť sice neopouští důraz na svobodu jednotlivce, ale ukazuje současně omezenost ryze individualistického východiska. Otázka vztahu státu a náboženství u tohoto myslitele, jíž je věnována hlavní část práce, je pojednána s ohledem na pojem svobody, jenž tvoří základ celé Hegelovy filosofie ducha. Je to právě tento pojem, který Hegelovi umožňuje ukázat vzájemnou provázanost i nutnost odlišení těchto dvou projevů ducha, totiž státu a náboženství, stejně jako vysvětlit napětí, které mezi nimi přetrvává. Toto napětí, jak uvádím v závěru, nemusí být chápáno pouze jako svobodu ohrožující, ale také jako svobodu podmiňující. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The aim of this dissertation, The State and Religion in Hegel’s Philosophy of Right, is to explore the issue of the modern secular state and its relation to religion in the philosophy of G. W. F. Hegel. Before turning attention to this thinker two other concepts of the relationship between the state and religion, the one of Thomas Hobbes and the one of John Locke, will be introduced briefly. These two predecessors of Hegel in the modern political thought both share the same empirical presumptions; they nevertheless come to wholly different conclusions concerning the possibility of religious tolerance and the relationship of the state and the church. Hegel’s political philosophy represents an alternative point of view on the nature of the secular state and its relation to religion to both of these exponents of the social contract theory of state. The question of the relationship between the state and religion, which will the focus in the main part of this work, will be discussed with regard to Hegel’s concept of freedom. It is this very concept, which makes it possible to show both the mutual interconnection as well as the necessity of the differentiation between these two manifestations of the spirit, i.e. religion and the state, and to explain the tension, which remains present between them. This tension, as I believe, does not need to be understood only as endangering freedom but also as essential to freedom. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mgr. Olga Navrátilová 1.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mgr. Olga Navrátilová 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mgr. Olga Navrátilová 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivan Landa, Ph.D. 2.8 MB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. 1.93 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 736 kB