velikost textu

The assessment of occupational stress and quality of life in teachers of the 2nd level of elementary schools

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The assessment of occupational stress and quality of life in teachers of the 2nd level of elementary schools
Název v češtině:
Hodnocení pracovní psychické zátěže a kvality života učitelů 2. stupně základních škol
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Oľga Šušoliaková, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
Doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.
Konzultanti:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
Id práce:
113568
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav hygieny a preventivního lékařství (15-150)
Program studia:
Hygiena, preventivní lékařství (čtyřleté) (P5163)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Summary (in Czech language) Hodnocení pracovní psychické zátěže a kvality života učitelů 2. stupně základních škol Úvod: Problematika posuzování pracovně psychické zátěže patří ke klíčovým otázkám ochrany veřejného zdraví Cíl: Hlavním cílem práce bylo zhodnotit pracovní psychickou zátěž u učitelů 2. stupňů základních škol (ZŠ) standardní dotazníkovou metodou s vyšetřením slinného kortizolu. Dalším záměrem bylo zhodnotit kvalitu života (KŽ) učitelů. Metodika: Provedli jsme anonymní dotazníkové šetření (průřezová studie) u 142 učitelů 2. stupně ZŠ (sledovaný soubor) a 136 hasičů (srovnávací soubor). Míru pracovního stresu jsme hodnotili pomocí Meisterova dotazníku. Subjektivně percipovaný stres jsme následně objektivizovali stanovením slinného kortizolu. Pro posouzení kvality života jsme použili zkrácenou verzi dotazníku WHO QoL- BREF 26. Výsledky: Naše šetření prokázalo, že učitelé vnímají míru pracovní psychické zátěže hůře než hasiči. Provedená klasifikace psychické zátěže prokázala, že učitelé dosahují stupně 2 (může docházet k dočasnému ovlivnění zdraví), hasiči stupně 1. Vyšetření slinného kortizolu zcela odpovídalo výsledkům zjištěným dotazníkovou metodou. Dosažené diurnální křivky kortizolu (ranní hodnoty, večerní hodnoty, plocha pod křivkou) byly ve všech případech u učitelů signifikantně vyšší než u hasičů, což značí, že učitelé zvládají stres hůře. Kvalita života učitelů ZŠ byla ve všech čtyřech doménách statisticky významně nižší než KŽ hasičů, statisticky se však nelišila od české populační normy. Závěr: Z naší studie vyplynulo, že učitelé patří mezi profese zvýšeně exponované pracovnímu stresu, a to se všemi negativními dopady na zdravotní stav. Šetření dále prokázalo, že v hygienické praxi standardně používaný Meisterův dotazník je dostatečně validní pro hodnocení pracovní psychické zátěže. Domníváme se však, že vyšetření slinného kortizolu by mělo být pro klasifikaci pracovního stresu využíváno častěji než dosud. Jde o objektivní indikátor reakce organismu na chronický stres, přičemž odběr vzorků slin je jednoduché neinvazivní vyšetření, které je možné provádět v průběhu sledovaného dne včetně pracovní směny. Za nezbytné ovšem považujeme vypracování referenční křivky kortizolu pro pracující českou populaci.
Abstract v angličtině:
Summary (in English) The assessment of occupational stress and quality of life in teachers at the 2nd level of elementary schools Introduction: Problems of the assessment of occupational stress have belonged within one of the key issues of public health protection. Aim: The main goal was to comprehensively assess the extent of occupational stress and quality of life of teachers at the 2nd level of elementary schools, using salivary cortisol as a possible objective marker. Another aim was to evaluate the quality of life of teachers. Methods: We performed an anonymous survey (a cross-sectional study) in 142 teachers at the 2nd levels of elementary school (reference group) and 136 firefighters (comparison group). Rate of occupational stress was assessed by using of the Meister Questionnaire. Subjectively perceived stress was subsequently objectified by determining of salivary cortisol. For the evaluating of quality of life, we used shorter version of the questionnaire WHO QoL-BREF 26. Results: Our investigation showed that teachers perceive the level of their occupational stress was worse than in firefighters. Completed classification of mental overload reached grade 2 (health effects may be temporary), firefighters achieved of grade 1. The examination of salivary cortisol was entirely consistent with the results observed by using questionnaires. The final diurnal cortisol curve (morning and evening values, area under the curve) were in all cases significantly higher than in firefighters, which means worse managing of stress in teachers. Quality of life in teachers in all four domains was also significantly lower than in firefighters, but not statistically different from Czech population norms. Conclusion: Our study showed that teachers belong to professions increasingly exposed to work- related stress with all negative effects on health. The investigation also demonstrated that the hygienic standard practice used the Meister Questionnaire is sufficiently valid for the evaluation of occupational stress. We assume that examination of salivary cortisol should be for the classification of work – related stress level more common than ever. It is an objective indicator of body´s response to chronic stress, where taking of saliva samples is a non- invasive, which can be performed during all monitored day with including of the shift. However, we consider it’s necessary to drawn up the reference curve of cortisol for Czech working population
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Oľga Šušoliaková, Ph.D. 1.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Oľga Šušoliaková, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Oľga Šušoliaková, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Oľga Šušoliaková, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. 159 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc. 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 455 kB