velikost textu

Sociální teorie a pozdně moderní přístupy ke studiu kultury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální teorie a pozdně moderní přístupy ke studiu kultury
Název v angličtině:
Social Theory and the Late-Modern Approaches to the Study Of Culture
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Filip Lachmann
Vedoucí:
Mgr. Jan Balon, PhD.
Oponent:
Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Id práce:
113564
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SCO)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
20. 10. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kultura, modernita, postmodernita, pozdní modernita, sociologie, sociální teorie, kulturní obrat, kulturální studia, lingvistický obrat, konzumní společnost, globalizace...
Klíčová slova v angličtině:
Culture, modernity, postmodernity, late modernity, sociology, social theory, cultural turn, cultural studies, lingvistický obrat, consumer society, globalisation …
Abstrakt:
Abstrakt Studium kultury je součástí zájmu sociologie, sociálních věd a vědy o člověku již od dob jejich vzniku. Tento zájem se však s postupem let a vývojem jednotlivých disciplin značně proměňoval, zejména ve 20. stol., kdy se fenomén kultury stal jedním z hlavních ukazatelů společenského soužití. Pojem kultura sám o sobě představuje velmi široký okruh činností, předmětů a charakteristik svázaných s člověkem a jeho jednáním. Předkládaná práce se zaměřuje na proces, v jehož průběhu sociální vědci začali kulturu vnímat už ne pouze jako soubor či zásobárnu hodnot, ale jako součást mocenského boje, hegemonie, ideologie a útlaku, v její každodennosti, vlivu na vědecké poznání a tvorbu společenského diskursu. Všímá si vzestupu kritických teorií, které vznikly především v souvislosti z tzv. „kulturním obratem“ započatým v poválečném období. Je zde zachycen vývoj sociální teorie jako disciplíny kombinující více přístupů, ukotvené spíše ve volnějším referenčním rámci, přičemž hlavním cílem je poukázat na rozdíl mezi sociální vědou typickou pro modernitu a více či méně postmoderními autory, které dnes zároveň považujeme za přední vědce a filosofy 20. stol. Tento přehled zahrnuje frankfurtskou školu T. Adorna, M. Horkheimera a H. Marcuse, britská kulturální studia S. Halla, poststrukturalismus M. Foucaulta a R. Barthese, dekonstrukci J. Derridy, postmoderní teorie J. Baudrillarda, Z. Baumana, J. Lyotarda, B. Latoura, postkolonialismus E. Saida, přínos P. Bourdieua a pojednání nad podobou současného světa F. Fukuyamy, E. Hobsbawma a S. Huntingtona. Tato práce chce shrnout jejich celkový přínos sociální vědě a poukázat na jeden z klíčových procesů 20. století, jehož výsledkem bylo opuštění projektu moderní racionality a její emancipační schopnosti a skutečnost, že do centra studia společnosti byla postavena kultura se všemi svými implikacemi.
Abstract v angličtině:
Abstract Sociology, social science and human sciences in general are interested in the study of culture since its inception. This concern, however, have transformed over the years and the development of individual disciplines, especially in the 20th century, where the phenomenon of culture has become one of the main indicators of social coexistence. The concept of culture itself represents a very wide range of activities, objects and characteristics tied with the human and his behavior. This work focuses on the process, during which social scientists have begun to perceive the culture no longer just a file or a store of values, but as part of power struggle, hegemony, ideology and oppression in their everyday impact on the scientific knowledge and the creation of social discourse. It notes the rise of critical theory, which arose mainly in the context of the so-called “cultural turn“, starting in the postwar period. It records the development of social theory as a discipline combining several approaches, grounded in a larger frame of reference, the main aim is to highlight the difference between social science typical for modernity and more or less postmodern authors, which we nowadays consider the leading scientists and philosophers of the 20th century. This report covers the Frankfurt School of T. Adorno, M. Horkheimer and H. Marcuse, the British Cultural Studies of S. Hall, poststructuralism of M. Foucault and R. Barthes, deconstruction of J. Derrida, postmodern theorists J. Baudrillard, Z. Bauman, J. Lyotard and B. Latour, postcolonialism of E. Said, the contribution of P. Bourdieu and discussion over the shape of the modern world by F. Fukuyama, E. Hobsbawma and S. Huntington. This paper intends to summarize their overall contribution to social science and point to one of the key processes of the 20th century, which resulted in the abandonment of the project ofmodern rationality and the emancipatory capacity and the fact the culture has been placed in the center of studies of the society with all its implications.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Filip Lachmann 446 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Filip Lachmann 11 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Filip Lachmann 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Balon, PhD. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 20 kB