velikost textu

Etická problematika asistované reprodukce s důrazem na metody kryokonzervace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etická problematika asistované reprodukce s důrazem na metody kryokonzervace
Název v angličtině:
Ethical issues of assisted reproduction with emphasis cryopreservation methods
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Markéta Zajíčková
Školitel:
prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Oponenti:
MUDr. Petr Křepelka
Ing. Olga Teplá, Ph.D.
Id práce:
113552
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Doktorský obor Aplikovaná etika (24-DAE)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Aplikovaná etika (ETIK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
altruismus, antinatalismus, asistovaná reprodukce, dárcovství gamet, etika, historie, kluzký svah, kryokonzervace, spravedlnost
Klíčová slova v angličtině:
Altruism, Antinatalism, Assisted Reproduction, Cryopreservation, Donation of Gametes, Ethics, History, Slippery Slope, Justice
Abstrakt:
ABSTRAKT Lidská neplodnost není novým fenoménem, ale je stejně stará jako lidstvo samo. V současné době však ve většině vyspělých zemí stoupá počet párů, které mají problém s početím potomka. To je způsobeno mimo jiné i životním stylem spojeným s budováním kariéry a odkládáním rodičovství. Zatímco v minulosti neplodné páry měly obvykle jen dvě možnosti jak řešit svoji sterilitu – bezdětností a náhradním životním programem, nebo osvojením dítěte. Dnes mají neplodné páry ještě třetí možnost, kterou je léčba neplodnosti pomocí metod asistované reprodukce. Letos uplynulo přesně čtyřicet let od okamžiku, kdy se narodilo první dítě pomocí mimotělního oplodnění. Již tehdy byla asistovaná reprodukce považována za metodu, která je eticky problematická. Na hledání východisek etických problémů se podílela a stále podílí celá řada odborníků, např. lékaři, biologové, právníci, filozofové, teologové a další. Nejen, že u některých problémů nebylo za celou dobu existence asistované reprodukce nalezeno řešení, na němž by se většina odborné i laické veřejnosti shodla, ale s postupným vývojem této léčebné metody vznikají problémy nové. Dnešní stupeň vývoje jednotlivých technik a postupů umělého oplodnění spolu s moderními farmaceutickými přípravky umožňují mít vlastní dítě i osamělým ženám bez partnera, homosexuálním párům a ženám, které již biologicky pozbyly svoji reprodukční schopnost. Využívání této léčebné metody právě v takových případech vyvolává oprávněnou otázku, zda se ještě jedná o léčbu, či o řešení sociálního problému. Další diskutabilní otázkou je, zda dárcovství gamet je darem a zda o něm lze uvažovat jako o altruistickém činu. Cílem disertační práce je jednak prezentace etických problémů asistované reprodukce a kryokonzervace tak, jak jsou popsány v odborné literatuře, a jednak popis asistované reprodukce v kontextu etiky dědice. KLÍČOVÁ SLOVA: altruismus, antinatalismus, asistovaná reprodukce, dárcovství gamet, etika, historie, kluzký svah, kryokonzervace, spravedlnost
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Human infertility is not a new phenomenon, but it is as old as humanity itself. Currently in most developed countries, the number of couples who have a problem with childbearing is growing. This is due, among other things, to the lifestyle associated with career development and postponement of parenthood. While in the past infertile couples usually had only two options to deal with their sterility - childlessness and a substitute life program, or adopting a child. Today, infertile couples have a third option and this is the treatment of infertility using assisted reproduction methods. This year, exactly forty years have elapsed since the birth of the first child by means of extracorporeal fertilization. Already then the assisted reproduction was considered a method that is ethically problematic. Numerous specialists, such as physicians, biologists, lawyers, philosophers, theologians, and others, have been involved in the quest for ethical issues. Not only there has been no solution to some problems during the whole lifetime of assisted reproduction on which most experts and the general public would agree, but with the gradual development of this treatment method new problems have arisen. Today's stage of development of artificial insemination techniques and procedures together with modern pharmaceutical products make it possible to hev a child for single partner, homosexual couples and women who have already lost their reproductive capacity. The use of this treatment method in such cases raises the legitimate question whether it is still a treatment or a solution to a social problem. Another debatable issue is whether gaming donation is a gift and whether it can be considered an altruistic act. The aim of the dissertation is to present the ethical problems of assisted reproduction and cryopreservation as described in the literature and to describe the assisted reproduction in the context of the ethics of the heir. KEY WORDS: Altruism, Antinatalism, Assisted Reproduction, Cryopreservation, Donation of Gametes, Ethics, History, Slippery Slope, Justice
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Zajíčková 2.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Zajíčková 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Zajíčková 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Petr Křepelka 2.16 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Olga Teplá, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Zdeněk Pinc, CSc. 152 kB