velikost textu

Etické problémy v souvislosti se zapojením pacientů a lékařů v klinickém výzkumu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etické problémy v souvislosti se zapojením pacientů a lékařů v klinickém výzkumu
Název v angličtině:
Ethical issues in connection with patient and physician involvement in clinical research
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Olga Norková
Školitel:
prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
MUDr. Anetta Jedličková, Ph.D.
Id práce:
113547
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Doktorský obor Aplikovaná etika (24-DAE)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Aplikovaná etika (ETIK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
etika lékařská, etika výzkumu, hodnocení léčivých přípravků, léčivé přípravky nové, pacient ve výzkumu, pacient onkologický, prospěch léčebný, výzkum klinický, výzkum klinický I. fáze, rozhodování k účasti.
Klíčová slova v angličtině:
medical ethics, ethics of research, evaluation of medicinal products, new medicinal products, patient in research, oncological patient, therapeutic benefit, clinical research, Phase I Clinical Trials, decision-making to participate.
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Předmětem mé disertační práce je rozhodování subjektů k účasti v rané fázi klinického hodnocení. Cílem práce je detekovat a porozumět etickým aspektům rozhodování subjektů s onkologickým onemocněním k účasti v rané fázi klinického hodnocení. V teoretické části své disertační práce vymezuji oblast klinického výzkumu, popisuji jednotlivé fáze klinického výzkumu a etické kodexy významné pro klinický výzkum. Jsou představena aktuální etická dilemata související s účastí subjektů v rané fázi klinického hodnocení, která jsou diskutována odbornou veřejností. Výzkumná část obsahuje výsledky šetření rozhovorů se sedmnácti respondenty, jehož obsah koreluje s vytyčeným cílem, tj. porozumět rozhodování subjektů k účasti v rané fázi klinického hodnocení z hlediska subjektivně konstruovaných realit, které jsou u jednotlivých respondentů odlišné. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že čtrnáct respondentů označilo za jeden z nejvýznamnějších aspektů rozhodování k účasti v rané fázi klinického hodnocení doporučení zkoušejícího lékaře a důvěru v lékaře. Dvanáct respondentů uvedlo jako nejčastější důvod účasti naději na získání léčebného prospěchu. Jedenáct respondentů přisoudilo očekávanému léčebnému prospěchu význam prodloužení délky života a zlepšení kvality života. Z výpovědí respondentů je patrné, že vkládali naději do léčebného prospěchu z účasti v klinickém hodnocení způsobeného optimistickým přístupem (dispoziční optimismus). To přesto, že porozuměli základním principům klinického hodnocení, které stvrdili informovaným souhlasem. Dvanáct respondentů označilo za neméně významný důvod k účasti pomoc ostatním pacientům s onkologickým onemocněním. Osm respondentů shodně označilo za významný vliv v rozhodování postoj osob blízkých k účasti v klinickém hodnocení. Předchozí špatná zkušenost s onkologickou léčbou u čtrnácti respondentů neměla vliv na jejich kladné rozhodnutí účastnit se klinického hodnocení. Pouze osm respondentů výzkumného šetření vypovědělo, že by doporučilo účast v klinickém hodnocení i neznámému pacientovi s onkologickým onemocněním. Výsledky výzkumné části mé práce jsou podstatné pro bližší porozumění zkoumané problematiky z pohledu onkologických pacientů, a mohou tak přispět k obohacení poznatků, respektive k porozumění opomíjených etických konotací, které jsou spojené s účastí lidských subjektů v rané fázi klinického hodnocení. Stejně tak mohou být inspirující etické konsekvence týkající se procesu rozhodování k účasti ze strany pacientů, ale i zkoušejících lékařů. Klíčová slova (česky) etika lékařská, etika výzkumu, hodnocení léčivých přípravků, léčivé přípravky nové, pacient ve výzkumu, pacient onkologický, prospěch léčebný, výzkum klinický, výzkum klinický I. fáze, rozhodování k účasti.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The subject of my dissertation is the decision of the subjects to participate in the early phase of clinical trial. The aim of this disseration is to detect and understand the ethical aspects of decision making of subjects with oncological diseases to participate in the early phase of clinical trial. In the theoretical part of my dissertation, I define the field of clinical research, describe the phases of clinical research and ethical codes important for clinical research. The current ethical dilemmas related to the participation of subjects in the early phase of clinical trial, which are being discussed by the professional public, are presented. The research part contains the results of interviews with seventeen respondents whose content correlates with the aim of the research part and it is to understand the decision- making of subjects to participate in the early phase of clinical trial in terms of subjectively constructed realities, which are different for individual respondents. The results of the research show that fourteen respondents identified one of the most important aspects of the decision-making to participate in the early phase of clinical trial of the recommendation of principal investigator and trust in a physician. Twelve respondents stated the most frequent reason to participate is the hope of gaining therapeutic benefit. Eleven respondents attributed to the expected therapeutic benefit the importance of prolonging life expectancy and improving the quality of life. Respondents’ testimonies may be assumed to have put in the hope of therapeutic benefits from participation in clinical trial due to optimistic attitude (dispositional optimism). Despite the fact that they understood the basic principles of the clinical trial, which they confirmed with informed consent. Twelfe respondents have identified as no less important reason for the participation that the clinical trial might be of benefit to future cancer patients. Eight respondents have consistently identified the attitude of close people to participating in the clinical trial as significant influence in decision-making. The previous bad experience with oncology treatment in fourteen respondents did not affect their positive decision to participate in the clinical trial. Only eight respondents said that they would recommend participation in the clinical trial to unknown patient with oncological disease. The results of the research part of my work are essential for a closer understanding of the problem examined from the point of view of oncology patients and can thus contribute to the enrichment of knowledge or understanding of the neglected ethical connotations associated with the participation of human subjects in the early phase of the clinical trial. In the same way, inspiring ethical implications regarding the decision-making process can be shared by both patients and experienced physicians. Key words (in English): medical ethics, ethics of research, evaluation of medicinal products, new medicinal products, patient in research, oncological patient, therapeutic benefit, clinical research, Phase I Clinical Trials, decision-making to participate.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Olga Norková 2.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Olga Norková 209 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Olga Norková 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Anetta Jedličková, Ph.D. 404 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Zdeněk Pinc, CSc. 152 kB