velikost textu

Etické aspekty fenoménu interkulturality v příjezdovém cestovním ruchu České republiky zaměřeném na ruské turisty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etické aspekty fenoménu interkulturality v příjezdovém cestovním ruchu České republiky zaměřeném na ruské turisty
Název v angličtině:
Ethical aspects of intercultural phenomenon of Czech Republic inbound tourism focused on Russian tourists
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Monika Klímová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Zdeněk Pinc, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.
PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D.
Id práce:
113544
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Doktorský obor Aplikovaná etika (24-DAE)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Aplikovaná etika (ETIK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
etický kodex, etika, cestovatel, hodnotové paradigma interkulturalismus, morálka, mrav, multikulturalismus, příjezdový cestovní ruch, rezident, ruská duše, ruská kultura, ruský turista
Klíčová slova v angličtině:
ethical codex, ethics, tourist, the value paradigm of tourism, morale, custom, multiculturalism, inbound tourism, resident, Russian soul, Russian tourist
Abstrakt:
ABSTRAKT Etické aspekty fenoménu interkulturality v příjezdovém cestovním ruchu České republiky zaměřeném na ruské turisty jsou analyticko-empirickou studií, mapující téma, která dosud nebyla v podobném rozsahu zpracovaná. V teoretické části předložené práce je podrobně popsána významová odstíněnost slov multikulturní a interkulturní, protože jejich terminologická neukotvenost je značná. Zvláštní pozornost je věnována nejen požadavkům a preferovaným zájmům turistů, ale historii cílené zejména na tzv. ruskou duši a vymezení pozic „my“ a oni“ a „oni“ a „my“. Údaje získané kvalitativním i kvantitativním výzkumem autorky doplňují a prolínají teoretický rámec práce. Vlastní výzkumná část obsahuje kvantitativní (24 dotazovaných) i kvalitativní (2 respondentů rozhovorů) šetření. Detekuje etická dilemata a prezentuje zvláštnosti ruských turistů v příjezdovém cestovním ruchu do České republiky. Výsledkem je doložené konstatování, že předsudky vůči kategorii „oni“ na obou stranách jsou značné a vyvolávají nepříjemné střety, kterým při znalosti důvodů proč a jak předsudky vznikly, jde předejít. Etické problémy jako důsledek existujících předsudků spojených s konkrétními projevy specifik ruské kultury, jejího hodnotového paradigmatu a ruské duše, jsou příčinou vysoké iritace Čechů vůči ruským turistům. Stupně této nesnášenlivosti se pohybují ve velkých českých městech mezi dvěma nejvyššími stupni Doxey´ho iritačního indexu, tedy stupni 3 a 4. Vyhodnocením výsledků vlastního výzkumu bylo dále zjištěno, že iritace Čechů vůči Rusům souvisí nejen s interkulturní interakcí v příjezdovém cestovním ruchu České republiky, ale je ovlivněna i amorálními aktivitami některých Rusů žijících v ruské diaspoře v České republice. Posledním pojmenovaným etickým dilematem v interkulturním prostředí cestovního ruchu je tvorba nabídky 1 konkrétního turistického produktu a budování destinace za cenu popření národní identity, rysů české kultury a nadměrného podbízení se ruským turistům. KLÍČOVÁ SLOVA: etický kodex, etika, cestovatel, hodnotové paradigma interkulturalismus, morálka, mrav, multikulturalismus, příjezdový cestovní ruch, rezident, ruská duše, ruská kultura, ruský turista 2
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This analytical-empiric study presents ethical aspects of the intercultural phenomenon in inbound tourism of Czech Republic focused on Russian tourists mapping topic which hasn’t been covered in such a wide scope yet. The multicultural and intercultural definition of the words is described in great depth in the theoretical part of the of this study as the terminology is strongly ambiguous. The special attention is not only paid to the interests and preferences of the tourists but also to the history especially aimed to so-called “Russian soul” and delimitation of the position “we” and “they” and “they” and “we”. The data, collected by quantitative and qualitative author’s research, complete and penetrate the whole theoretical frame of the study. The research part contains quantitative (24 subjects) and qualitative (2 respondents) research. It detects ethic dilemma and presents the specifics of the Russian tourists in inbound tourism of Czech Republic. We present the result as a substantiated constatation that the category “they” has a lot of prejudice from both sides and it causes unpleasant conflicts which can be prevented when the knowledge of when and how the prejudice was created is in place. The ethical problems as the consequence of existing prejudice connected to concrete expressions of Russian culture specifics, the Russian value paradigm and the Russian soul, are then a cause of strong irritation of Czechs against the Russian tourists. The levels of this irritation are between the two highest points (points 3 and 4) of Doxey irritation index in Czech large cities. By evaluating our research we found that the irritation of Czech people against Russian is linked not only to the intercultural interaction in the inbound tourism but also to the amoral activities of Russians living in Russian diaspora in Czech Republic. The last mentioned 1 ethical dilemma in the intercultural touristic environment is the creation of concrete touristic product and building a destination for a cost of denial of national identity, characteristics of Czech culture and excessive undercutting to Russian tourists. KEYWORDS: ethical codex, ethics, tourist, the value paradigm of tourism, morale, custom, multiculturalism, inbound tourism, resident, Russian soul, Russian tourist 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Klímová, Ph.D. 4.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Klímová, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Klímová, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D. 320 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. 152 kB