velikost textu

Etika v sociálních službách: Zapojení peer konzultantů do sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etika v sociálních službách: Zapojení peer konzultantů do sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním
Název v angličtině:
Ethics in social services: Involvement of peer consultants in social services for people with mental illness
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Miluše Balková, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Dana Hradcová
MUDr. Marek Páv, Ph.D.
Id práce:
113540
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Doktorský obor Aplikovaná etika (24-DAE)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Aplikovaná etika (ETIK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nemoc, duševní, péče, psychiatrická, altruismus, solidarita, společnost, sounáležitost, etika, služby, sociální, zdravotní, pomáhání, sdílení
Klíčová slova v angličtině:
illness, mental, care, psychiatric, altruism, solidarity, society, belonging, ethics, services, social, health, helping, sharing
Abstrakt:
Abstrakt Zapojení lidí se zkušeností s nemocí na pozici peer konzultanta do sociálních i zdravotních služeb představuje nový fenomén v péči o lidi s duševním onemocněním. Se způsobem práce peer konzultanta a s jeho zapojením do týmu odborníků se pojí různé etické souvislosti a aspekty, na které se musí každá organizace připravit, pokud chce tuto pozici zavádět. Zkušenosti peer konzultantů jsou zároveň svědectvím o postavení lidí s duševním onemocněním ve společnosti, o prožité stigmatizaci a o potřebě pomáhat lidem v podobné situaci. Klíčová slova nemoc, duševní, péče, psychiatrická, altruismus, solidarita, společnost, sounáležitost, etika, služby, sociální, zdravotní, pomáhání, sdílení
Abstract v angličtině:
Abstrakt Involvement of people with experience of disease as a peer consultant in social and health services is a new phenomenon in the care of people with mental illness. The way the peer consultant works and his involvement in the team of experts is related to the different ethical contexts and aspects that each organization must prepare if it wants to implement this position. The experience of peer consultants is also a testimony of the status of people with mental illness in society, stigmatization and the need to help people in a similar situation. Klíčová slova illness, mental, care, psychiatric, altruism, solidarity, society, belonging, ethics, services, social, health, helping, sharing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Miluše Balková, Ph.D. 2.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Miluše Balková, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Miluše Balková, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dana Hradcová 388 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Marek Páv, Ph.D. 815 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. 152 kB