velikost textu

Ženské aktivity v českém politickém katolicismu (1896–1939)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ženské aktivity v českém politickém katolicismu (1896–1939)
Název v angličtině:
Women´s Agency in the Czech Political Catholicism (1896–1939)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Havelka, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D.
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
Id práce:
113516
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Doktorský obor Integrální studium člověka - Obecná antropologie (24-DIC)
Program studia:
Humanitní studia (P6107)
Obor studia:
Integrální studium člověka - obecná antropologie (ISCOA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dějiny žen, aktérství, český politický katolicismus, katolický feminismus, katolické aktivistky, české země (přelom 19. a 20. století)
Klíčová slova v angličtině:
women´s history, agency, Catholic activists, Czech political Catholicism, Catholic Feminism, Czech Land (turn of the 19th and 20th Century)
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce vychází ze sociokulturního či sociálněantropologického přístupu k náboženství, který (kromě jiného) tvrdí, že náboženství je závislé na společnosti, ve které se vyskytuje. Disertační práce nemá ambice postihnout široké spektrum názorů na úlohu ženy z „oficiálních míst“ katolické církve. V disertační práci jde především o hledisko katolických žen samotných. Cílem tak bude sledování proměn sebepojetí katolických žen, zda (a popřípadě jakým způsobem) se i v nich projevily společenské či modernizační změny. Pozornost bude též zaměřena na to, jakým způsobem své pojetí vyjednaly uvnitř českého politického katolicismu. Časové vymezení zahrnuje konec devatenáctého století, kdy se začínají v českém prostředí zvyšovat možnosti uplatnění žen ve veřejné sféře, a období samostatného Československa, v jehož ústavě bylo deklarováno rovnoprávné postavení žen s muži.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation is based on a socio-cultural and social-anthropological approach to religion which (among other things) says that religion is dependent on the society in which it occurs. The ambition of the dissertation is not to capture „official positions“ of the Catholic Church about the role of women in modern society. The dissertation is focusing on the perspective of Catholic women themselves. My main aim is to observe the opinion Catholic women have about themselves, and whether they reflect social or modernization changes. I will also observe, how they negotiated their role within the Czech political Catholicism. Time specification includes the end of the nineteenth century when women got more opportunities in the public sphere. As well as the period of independent Czechoslovakia and its constitution which declared the equal status of men and women.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Havelka, Ph.D. 3.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Havelka, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Havelka, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 314 kB