text size

Československo-britské vztahy v letech 1953-1957

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Československo-britské vztahy v letech 1953-1957
Titile (in english):
Czechoslovak-British Relations in 1953-1957
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Erik Žíla
Supervisor:
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Opponent:
doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Thesis Id:
113502
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of International Relations (23-KMV)
Study programm:
Political Science (N6701)
Study branch:
International Relations (MV)
Degree granted:
PhDr.
Defence date:
11/04/2012
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
politické, ekonomické a kulturní vztahy, suezská krize, studená válka
Keywords:
political, economic and cultural relations, Suez Crisis, the Cold War
Abstract (in czech):
Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá československo-britskými vztahy v období 1953-1957. Práce rozděluje československo-britské vztahy do tří základních oblastí, v nichž analyzuje vývoj ve sledovaném období, přičemž každé z nich je vyhrazena samostatná kapitola. Konkrétně se jedná o oblast politickou a diplomatickou, dále ekonomickou a konečně pak kulturní. Politická oblast začíná podkapitolou o základní podobě mezinárodního politického uspořádání ve sledovaném období, dále se zabývá stručným poválečným vývojem vzájemných politických vztahů a v hlavní části kapitoly zkoumá kromě úrovně vzájemných vztahů ve sledovaném období také vliv německé otázky a suezské krize na československo- britské vztahy. Kapitola je pak zakončena vyhodnocením úrovně československo-britských vztahů v politické oblasti. Ekonomická kapitola se po představení stručného poválečného vývoje věnuje v hlavní části kromě samotné analýzy vzájemných vztahů ve sledovaném období také československo-britským vztahům v oblasti civilního využití jaderné energie. Stejně jako předchozí kapitola je i tato kapitola zakončena podkapitolou, která hodnotí kvalitu československo-britských vztahů v ekonomické oblasti. Závěrečná kulturní kapitola uvádí po nástinu poválečného vývoje v její hlavní části vyjma samotné analýzy vzájemných vztahů ve sledovaném období také dvě podkapitoly o Whitehavenském fondu a Hnutí Lidice budou žít. Kapitola je opět zakončena vyhodnocením úrovně československo-britských vztahů v kulturní oblasti.
Abstract:
Abstract The PhDr. thesis deals with the Czechoslovak-British relations in 1953-1957. The thesis is divided into the three spheres, which are analysing the development in the aforementioned period. Each sphere has own chapter. These chapters are political and diplomatic one, economic one and last but not least cultural one. The political chapter starts with part about the basic political framework of international relations in the aforementioned period, the next part deals with brief summary of post-war development of mutual political relations. The next main part of chapter offers apart from the research of mutual relations quality in the aforementioned period also the influence of German question and Suez Crisis in Czechoslovak-British relations. The political chapter concludes with the evaluation part of Czechoslovak-British political relations quality. The economic chapter is opened with the brief introduction of post-war development of mutual economic relations. The next main part of chapter is dedicated to analysis of own mutual relations in the aforementioned period and also to the sphere of nuclear power for civilian use in Czechoslovak-British relations. The same as the previous chapter also the economic chapter is concluded with the evaluation part of Czechoslovak-British economic relations quality. The final cultural chapter starts with mentions of brief summary of post-war development. The next main part of chapter mentions apart from the analysis of own mutual relations in the aforementioned period also Whitehaven fund and Lidice Shall Live Committee. The cultural chapter is concluded again with the evaluation part of Czechoslovak-British cultural relations quality.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Erik Žíla 1.18 MB
Download Abstract in czech Mgr. Erik Žíla 14 kB
Download Abstract in english Mgr. Erik Žíla 5 kB
Download Supervisor's review PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 44 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 44 kB
Download Defence's report 3.49 MB