velikost textu

Československo-britské vztahy v letech 1953-1957

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Československo-britské vztahy v letech 1953-1957
Název v angličtině:
Czechoslovak-British Relations in 1953-1957
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Erik Žíla
Vedoucí:
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Id práce:
113502
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
11. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
politické, ekonomické a kulturní vztahy, suezská krize, studená válka
Klíčová slova v angličtině:
political, economic and cultural relations, Suez Crisis, the Cold War
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá československo-britskými vztahy v období 1953-1957. Práce rozděluje československo-britské vztahy do tří základních oblastí, v nichž analyzuje vývoj ve sledovaném období, přičemž každé z nich je vyhrazena samostatná kapitola. Konkrétně se jedná o oblast politickou a diplomatickou, dále ekonomickou a konečně pak kulturní. Politická oblast začíná podkapitolou o základní podobě mezinárodního politického uspořádání ve sledovaném období, dále se zabývá stručným poválečným vývojem vzájemných politických vztahů a v hlavní části kapitoly zkoumá kromě úrovně vzájemných vztahů ve sledovaném období také vliv německé otázky a suezské krize na československo- britské vztahy. Kapitola je pak zakončena vyhodnocením úrovně československo-britských vztahů v politické oblasti. Ekonomická kapitola se po představení stručného poválečného vývoje věnuje v hlavní části kromě samotné analýzy vzájemných vztahů ve sledovaném období také československo-britským vztahům v oblasti civilního využití jaderné energie. Stejně jako předchozí kapitola je i tato kapitola zakončena podkapitolou, která hodnotí kvalitu československo-britských vztahů v ekonomické oblasti. Závěrečná kulturní kapitola uvádí po nástinu poválečného vývoje v její hlavní části vyjma samotné analýzy vzájemných vztahů ve sledovaném období také dvě podkapitoly o Whitehavenském fondu a Hnutí Lidice budou žít. Kapitola je opět zakončena vyhodnocením úrovně československo-britských vztahů v kulturní oblasti.
Abstract v angličtině:
Abstract The PhDr. thesis deals with the Czechoslovak-British relations in 1953-1957. The thesis is divided into the three spheres, which are analysing the development in the aforementioned period. Each sphere has own chapter. These chapters are political and diplomatic one, economic one and last but not least cultural one. The political chapter starts with part about the basic political framework of international relations in the aforementioned period, the next part deals with brief summary of post-war development of mutual political relations. The next main part of chapter offers apart from the research of mutual relations quality in the aforementioned period also the influence of German question and Suez Crisis in Czechoslovak-British relations. The political chapter concludes with the evaluation part of Czechoslovak-British political relations quality. The economic chapter is opened with the brief introduction of post-war development of mutual economic relations. The next main part of chapter is dedicated to analysis of own mutual relations in the aforementioned period and also to the sphere of nuclear power for civilian use in Czechoslovak-British relations. The same as the previous chapter also the economic chapter is concluded with the evaluation part of Czechoslovak-British economic relations quality. The final cultural chapter starts with mentions of brief summary of post-war development. The next main part of chapter mentions apart from the analysis of own mutual relations in the aforementioned period also Whitehaven fund and Lidice Shall Live Committee. The cultural chapter is concluded again with the evaluation part of Czechoslovak-British cultural relations quality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Erik Žíla 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Erik Žíla 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Erik Žíla 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 3.49 MB