velikost textu

Hizbulláh - Fenomén transformace teroristického hnutí v politickou stranu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hizbulláh - Fenomén transformace teroristického hnutí v politickou stranu
Název v angličtině:
Hizbullah: A Phenomenon of the Transformation of Terrorist Movement into Political Party
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Daniel Harmach
Vedoucí:
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D.
Id práce:
113494
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
11. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předkládaná rigorózní práce sleduje politický vývoj šíitského hnutí Hizbulláh od jeho teroristických počátků v 80. letech, přes první poltické úspěchy na počátku let 90., až po vysoce aktuální současnost. Hizbulláh je příkladem naprosto fenomenální transformace v politicky silný subjekt s vlastní politickou stranou a mocí, která byla často v mnoha ohledech silnější, než-li moc vládní. Cílem práce je poukázat na dynamický proces transformace teroristického hnutí v politickou stranu. Ten je operacionalizován ve dvou rovinách. Proces vnější sleduje povahu libanonského politického systému transformaci Hizbulláhu povolující, vnitřní pak sleduje vývoj participace samotného Hizbulláhu. Proces transformace je líčen nejen v době klíčových parlamentních voleb v roce 1992, ale též v kontextu následného politického vývoje, který vyústil v získání dominantního postavení Hizbulláhu v libanonské vládě. Součástí textu je také zasazení Hizbulláhu do celkového kontextu šíitských fundamentalistických hnutí a autorovo nastínění možného dalšího jeho vývoje. Autor práce také věří, že závěry práce mohou obohatit celkový náhled na libanonský Hizbulláh a poskytnout tak alternativní obraz tohoto hnutí, odlišný od nepřesné prezentace Hizbulláhu v západním diskurzu.
Abstract v angličtině:
The thesis follows the political development of the Lebanese Shia movement Hezbollah from its radical beginnings in the 80th, through the first political success in the early years of the 90th, to the contemporary situation. Hezbollah is an example of absolutely phenomenal transformation to the politically powerful entity with its own political party and significant power, which was often stronger than a real power of Lebanese government. The aim of the paper is to highlight the dynamic process of transformation of terrorist movement into a political party. The process is operationalized at two levels than. The analysis follows the external nature of the Lebanese political system allowing the transformation of Hezbollah; the interior follows the development of participation of Hezbollah. The process of transformation is depicted not only during key parliamentary elections in 1992, but also in the context of subsequent political developments, which resulted in a dominant position of Hezbollah in the Lebanese government. The text also embedded Hezbollah to the overall context of the Shia fundamentalist movements and the author tries to provide the potential outlines for its further development. The author also believes that the conclusions of the work can enrich the overall outlook on Lebanese Hezbollah and to provide an alternate view of this movement, as distinct from the inaccurate presentation of Hezbollah in the Western discourse.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniel Harmach 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniel Harmach 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniel Harmach 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D. 796 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.13 MB