velikost textu

Jazyk a totalitarismus

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jazyk a totalitarismus
Název v angličtině:
Language and Totalitarianism
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tomáš Váňa
Vedoucí:
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jan Kučera
Id práce:
113456
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
13. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Karl Wolfgang Deutsch, teorie komunikace, jazyk, totalitarismus, strukturalismus
Klíčová slova v angličtině:
Karl Wolfgang Deutsch, communication theory, language, totalitarianism, structuralism
Abstrakt:
Rigorózní práce Jazyk a totalitarismus se zabývá vztahem mezi těmito dvěma fenomény. Na základě myšlení autorů zabývajících se totalitarismem formuluje svou vlastní definici totalitarismu. Představuje teorii komunikace Karla Wolfganga Deutsche a na jejím základě poukazuje na úzký vztah mezi komunikací a politickými systémy, konkrétně mezi jazykem a totalitarismem. Jazyk je nahlížen především na pozadí myšlení Ferdinanda de Saussure a Ludwiga Wittgensteina. Totalitní jazyk je vysvětlen zejména užitím Orwellova jazyka newspeak z 1984. Praktická analýza vybraného vzorku Rudého práva z období komunistického režimu v Československu v letech 1948-1989 ukazuje jeho projevy v reálné aplikaci. V závěru práce je jako příklad totalitních tendencí v liberálních demokraciích představen fenomén politické korektnosti.
Abstract v angličtině:
The thesis Language and totalitarianism deals with the relation between these two phenomena. On the basis of key thinkers dealing with totalitarianism it formulates its own definition of totalitarianism. It presents the communication theory of Karl Wolfgang Deutsch, on which basis it points to the close relation between communication and political systems, concretely between language and totalitarianism. Language is analysed mainly on the thoughts of Ferdinand de Saussure and Ludwig Wittgenstein. Totalitarian language is explained using mainly Orwell’s totalitarian language newspeak in 1984. A practical analysis of a sample of Rudé právo fram the era of the communist regime in Czechoslovakia in the years 1948-1989 shows its manifestations in real use. At the end of the thesis political correctness is introduced as an example of totalitarian tendencies in liberal democracies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Váňa 1005 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Váňa 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Váňa 138 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Kučera 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 3.89 MB