velikost textu

Crystalex Nový Bor: od dedictví IPB k zátěžovému testu českého insolvenčního zákona

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Crystalex Nový Bor: od dedictví IPB k zátěžovému testu českého insolvenčního zákona
Název v angličtině:
Crystalex Nový Bor: From IPB Heritage to the Loading Test of the Czech Insolvency Act
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tomáš Čása
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Id práce:
113448
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
19. 10. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
případová studie, finanční tíseň, insolvence, insolvenční řízení, konkurz, zpeněžení
Klíčová slova v angličtině:
case study, financial distress, insolvency, insolvency proceedings, liquidation, asset sale
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce popisuje a analyzuje průběh insolvenčního řízení ve společnosti Crystalex Nový Bor. Jádrem práce je popis a ohodnocení průběhu procesu z pohledu ekonomické efektivnosti. Faktický popis řešení velkého případu podle českého insolvenčního zákona identifikoval klíčové aspekty řízení. Případ potvrdil a ilustroval posílenou pozici zajištěných věřitelů, ale nenašel důkazy pro oportunistické zneužívání této pozice. Insolvenční zákon respektoval mimoinsolvenční nároky věřitelů a pravidlo absolutní přednosti. Naopak, průběh a funkce moratoria a průtahy v procesu rozdělení výtěžku zpeněžení byly označeny jako slabé aspekty průběhu řízení. Z pohledu typu finanční tísně v Crystalexu se zvolená metoda řešení úpadku konkurzem a prodeje klíčových výrobních částí jednou smlouvou ukázala jako nejefektivnější. Klíčová slova: případová studie, finanční tíseň, insolvence, insolvenční řízení, konkurz, zpeněžení vi
Abstract v angličtině:
Summary The presented work describes and analyzes the course of insolvency proceedings in Crystalex Nový Bor, one of the largest corporate bankruptcies resolved under the Czech Insolvency Act. The core of the work focuses on the description and assessment of the case from the point of view of economic efficiency. The analysis of a large corporate bankruptcy case defined the key aspects of the proceedings and evaluated them in the context of the existing legal framework. The case confirmed a strengthened position of secured creditors, but could not find evidence for opportunistic abuse of this position. The Czech Insolvency Act respected pre- bankruptcy entitlements and the absolute priority rule. On the other hand, the course and the role of the moratorium and delays in the distribution of the liquidation proceeds were weak aspects of the proceedings. The selected method of insolvency resolution through liquidation and sale of the core operating assets together under one contract appeared the most plausible from the point of view of the type of distress in the company. Keywords: case study, financial distress, insolvency, insolvency proceedings, liquidation, asset sale Bibliographic record Čása, Tomáš: „Crystalex Nový Bor: From IPB Heritage to the Loading Test of the Czech Insolvency Act.“ Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies, 2011, 123 pages. Supervisor: Tomáš Richter. v
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Čása 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Čása 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Čása 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 387 kB