velikost textu

Procyclicality in Basel II and Basel III

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Procyclicality in Basel II and Basel III
Název v češtině:
x
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petra Šobotníková
Vedoucí:
PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D.
Id práce:
113426
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
19. 10. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
procykličnost, Basel II, Basel III, bankovní regulace
Klíčová slova v angličtině:
procyclicality, Basel II, Basel III, bank regulation
Abstrakt:
Abstrakt Termínem procykličnost se označuje schopnost systému zesilovat výkyvy hospodářského cyklu. Nedávná finanční krize prokázala, že současný regulační rámec Basel II na hospodářský cyklus působí přesně tímto způsobem. Nový rámec Basel III proto obsahuje nástroje, které by procykličnost měly snížit. Cílem této práce je zjistit, zda jsou tyto nástroje efektivní a zda se procykličnost Basel III v porovnání s Basel II sníží. V rámci analýzy použijeme model jednoduché ekonomiky se sektorem domácností a sektorem firem. Pomocí metody nejmenších čtverců odhadneme citlivost rizikových vah, definovaných Basilejskými dohodami, na hospodářský cyklus. Vzhledem k tomu, že finální verze Basel III byla publikována teprve nedávno, nenabízí současná literatura mnoho analýz dopadu Basel III na procykličnost. Proto je hlavním přínosem této práce model zahrnující proticyklické nástroje podle Basel III a následné srovnání vlivu obou Basilejských dohod na hospodářský cyklus. Přínosem je také analýza procykličnosti přímo pro region Visegrádské čtyřky. JEL klasifikace E32, E44, E58, G21 Klíčová slova procykličnost, Basel II, Basel III, bankovní dohled
Abstract v angličtině:
Abstract The term procyclicality refers to the ability of a system to amplify business cycles. The recent financial crisis has revealed that the current regulatory framework, Basel II, affects the business cycle in exactly that manner. The newly published Basel III therefore sought to include tools that would mitigate the procyclical nature of regulatory framework. The aim of the thesis is to analyze whether such tools are effective and whether the procyclicality under Basel III has been mitigated when compared to Basel II. In order to conduct such analysis we employ a simple model with the households and firms sector. Using the OLS estimation method we estimate the sensitivity of Basel risk weights to the business cycle under both Basel II and Basel III conditions. As the Basel III framework has been published only recently, there are few studies that would analyze its effect on procyclicality. The main contribution of this thesis consists of implementation of Basel III countercyclical tools and the comparison between both frameworks. The thesis further contributes to the existing literature by conducting the analysis on the data for the Visegrád Group, that is for the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland. JEL Classification E32, E44, E58, G21 Keywords procyclicality, Basel II, Basel III, banking supervision
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Šobotníková 3.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Šobotníková 330 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Šobotníková 257 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Teplý, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 335 kB