velikost textu

Česko-německé pohraničí: obraz toho druhého

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česko-německé pohraničí: obraz toho druhého
Název v angličtině:
The Czech-German border area: the image of the other
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ivana Kotrbatá, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
Oponenti:
PhDr. Stanislav Brouček, CSc.
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
Id práce:
113395
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Etnologie (ETN)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce si dává za cíl ověřit pravdivost hlavní hypotézy, kterou je tvrzení, že Češi zaujímají vůči Němcům stereotypní a předsudečné postoje. Součástí této hypotézy je také tvrzení, že smýšlení či jednání Čechů ve vztahu k Němcům je pak těmito stereotypy a předsudky ovlivněno. V případě potvrzení této hypotézy se práce pokusí o analýzu těch nejběžnějších stereotypů. Zároveň se pokusí také zjistit, kde a v čem spočívá jejich původ, zda lze vysledovat jejich vývoj a formování a odhalit faktory, které se na tomto formování těchto stereotypů podílejí. Kromě této analýzy se práce zaměří také na to, zda a jak se tyto předsudky projevují v každodenním životě v českém pohraničí. Část práce se rovněž soustředí na současné česko- německé vztahy, respektive na to, jak je lidé žijící v českém pohraničí vnímají a jak je hodnotí. Práce je založena na terénním výzkumu, během něhož byly identifikovány a analyzovány narativní priority, vyprávění a postoje celkem osmnácti dotazovaných Čechů různého věku, vzdělání, profese a sociálního zázemí. Hlavní metodou sběru dat byly polostrukturované rozhovory, biografická metoda a metoda orální historie. Výzkum proběhl v letech 2008 a 2009 v oblasti česko-německého pohraničí resp. Tachovska. Klíčová slova česko-německé pohraničí – Tachovko - stereotypy – předsudky – identita – etnicita
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this doctoral thesis is to verify the basic hypothesis, which claims that the Czechs have stereotypical and biased attitudes towards the Germans. A part of the hypothesis is also a claim that opinions or behavior of the Czechs in relation to the Germans is then affected by these stereotypes and prejudices. In case of the verification of the hypothesis, the thesis attempts to analyze the most common stereotypes. At the same it also tries to determine where and what is their origin, whether it is possible to trace their development and formation and reveal factors involved in the formation of these stereotypes. In addition to this analysis, the thesis also focuses on whether and how these prejudices manifest themselves in everyday life in the Czech border region. A part of the thesis also concentrates on contemporary Czech-German relations, or how they are perceived and judged by the people living in the Czech border region. The thesis is based on the field research during which narrative priorities, narrations and attitudes of eighteen interviewed Czechs of different age, education, occupation and social background were identified and analyzed. The main methods of data collection were semi-structured interviews, biographical method and oral history. The research was conducted in the Czech-German border region Tachovsko in 2008 and 2009. Keywords the Czech-German border area – Tachov region – stereotypes – prejudices – identity – ethnicity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivana Kotrbatá, Ph.D. 9.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivana Kotrbatá, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivana Kotrbatá, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Stanislav Brouček, CSc. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 92 kB