velikost textu

Fenomén symbiózy a jeho význam pro teoretickou biologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenomén symbiózy a jeho význam pro teoretickou biologii
Název v angličtině:
The phenomenon of symbiosis and its importance to theoretical biology
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Josef Lhotský
Školitel:
doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
prof. Juraj Krajčovič
Id práce:
113285
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Teoretická a evoluční biologie (P1526)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 10. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
symbióza, život, mikroorganismy, evoluce, metafory a modely
Klíčová slova v angličtině:
symbiosis, life, microorganisms, evolution, metaphors and models
Abstrakt:
Absrakt ' Symbióza je historicky definovaná jako jakéko|i ýzicky blízké soužitídvou či vícejedincůpatřících ruzným druhům,a to bez ohledu na to, zda výslednou k asociaci označímejako vztah mufualistický, komenzální či paraziticý.,Díky renesanci konceptu symbiózy v druhépolovině dvacátéhostoletí(endosymbiotická teorie Lyrrn Margulisové, rozvijející se obor ekologie mikroorganismů) se postupn ě začalo lkazovat, že symbiotické svazky jsou zcela zásadníjak pro porozumění interakcím evolučním, tak ekologickým' Jako tematický celek se proto úzce doýkají centrální otrízkyteoretickébiologie, tj. jak v úplnostipopsat a pochopit strukfuru a fungování biosfery. V souvislosti s exponenciálním nárustem poznatků dí|číchbiologichých diciplín a faktu, že otěaky souvisejícíse symbiotickým soužitímorganismů se dnes ýkají vpodstatě každéhotakového oboru a umožňují nám krom toho úspěšně překačovat bariéry mezi nimi, lze konstatovat,že roste potřeba pro rozsáhlou ana|ýzu celého koncepfu a jeho obecného i speciálního - a to zvláště v biolosii ýznamu teoretické'která si k|ade za ci!být oboremintegrativním.
Abstract v angličtině:
Abstract Close physical interspecific associations called symbioses are central for understanding both evolution and interactions of all branches of living creatures, as well as shaping the Earth´s physical features – in other words, they are essential for understanding the nature of whole biosphere. Symbiotic research takes place in some variation in all fields of biology, and since the nature of the phenomenon apparently has a fundamental importance as an exceptional underlying & unifying scheme, there is growing need for appropriate theoretical analysis. Here I discuss the theoretical frame, definition and history of the concept of symbiotic interactions and its significance and use in theoretical biology. Keywords: symbiosis, life, microorganisms, evolution, metaphors and models 7
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Josef Lhotský 671 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Josef Lhotský 6.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Josef Lhotský 372 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Josef Lhotský 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Juraj Krajčovič 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 416 kB