velikost textu

Epidemiologická analýza vlivu znečištění ovzduší na zdraví v regionálním měřítku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Epidemiologická analýza vlivu znečištění ovzduší na zdraví v regionálním měřítku
Název v angličtině:
Epidemiology analysis of the effect of air pollution on health at regional scale
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Eva Rychlíková, Ph.D.
Školitel:
MUDr. Radim Šrám, DrSc.
Oponenti:
RNDr. Alena Bartonova
MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
Id práce:
113272
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (P1601)
Obor studia:
Aplikovaná a krajinná ekologie (XAPLEK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vliv na zdraví,znečištění,hodnocení zdravotního rizika,vulnerabilní skupiny populace,expozice,personální expozice dětí, nemocnost,úmrtnost.
Klíčová slova v angličtině:
Health effect, air pollution, health risk assessment, population vulnerable groups, exposure, childrens´personal exposure,morbidity, mortality.
Abstrakt:
Epidemiologická analýza vlivu znečištění ovzduší na zdraví v regionálním měřítku MUDr. Eva Rychlíková ABSTRAKT Práce se týká hodnocení zdravotního rizika znečištění ovzduší aerosolovými částicemi v některých jeho významných krocích. Přináší důkazy o expozici znečištění ovzduší u citlivých skupin populace a jejích důsledcích. Expozice je počátek příčinného řetězce nemocí, které vznikají z vnějších příčin. Jejím přičiněním může vzniknout zdravotní riziko a je také jeho hlavní podmínkou. Není-li expozice, není ani zdravotní riziko. Abychom mohli riziku předcházet, musíme expozici znát. Hodnotili jsme kvalitu ovzduší a pravděpodobnost zdravotního efektu. Sledovali jsme expozici pomocí aktivitního dotazníku u tří skupin populace, která je citlivá vůči faktorům životního prostředí. Změřili jsme personální expozici u dětí. Při sestavení dotazníku jsme respektovali doporučení US EPA a WHO. Citlivost populace je dána vlastnostmi organismu, specifickým obdobím jeho vývoje, způsobem života, okolnostmi, za kterých k expozici znečištění dochází. Hodnotili jsme dopady aerosolových částic na zdraví, kterými jsou respirační nemocnost dětí, dlouhodobá úmrtnost, krátkodobá úmrtnost. Znečištění ovzduší a jeho vývoj bylo hodnoceno pro Ústecký kraj, Prahu a Moravskoslezský kraj. Ve stejném území byly sledovány pravděpodobné dopady na morbiditu a mortalitu. Expozice senzitivních skupin matek s dětmi do tří let byla zjišťována u 30 matek na mateřské dovolené s dětmi od dvou měsíců do tří let během pracovních dnů v jednom týdnu v podzimním období 2007. Expozice těhotných žen byla sledována u 40 osob stejným způsobem pomocí aktivitního dotazníku po dobu pěti všedních dní na podzim roku 2008. Matky s dětmi do tří let i těhotné ženy žily v okrajové části Kladna v rodinných domcích. Třetí expoziční skupinou byly školní děti ve věku 9 – 14 let. Zde byly aktivitní dotazníky jen doplňující součástí studie. Měření osobní expozice aerosolovým částicím bylo provedeno v Litvínově, Ústí nad Labem a Litoměřicích. U dětí bylo realizováno měření osobní expozice aerosolovým částicím PM10 pomocí odběrového zařízení připnutého k mikině nebo svetříku a malého čerpadla upevněného k pasu. Výsledky měření byly porovnány s měřením v nejbližším bodu monitorovací sítě ČHMÚ. Odběry aerosolových částic byly prováděny v zimě a v létě a porovnány. Měřená osobní expozice charakterizovala skutečnou expozici znečištění, kterému byly děti během dne vystaveny, lépe než měření v monitorovací síti. Určení expozice konkrétní populace a její nemocnosti a úmrtnosti v důsledku znečištění lze využít k hodnocení v rámci hodnocení vlivů na veřejné zdraví.
Abstract v angličtině:
Epidemiology analysis of the effect of air pollution on health at regional scale MUDr. Eva Rychlíková ABSTRACT Work involves a health impact assessment of the air pollution of aerosol particles at the some important steps. It describes evidence on air pollution exposure in vulnerable groups of population and searches for the effects. An exposure is a component of causal chains of diseases coming from external origin. And just because it is the main condition. If there is no exposure, there is no health risk. For a possibility to prevent disease we need to know an exposure. We investigated exposure with an activity questionaire in the three groups of population whose would be to the environmental factors, mainly air pollution, vulnerable. The personal exposure was monitored in a group of children. In preparing the questionnaire, we respect the recommendation of US EPA and WHO. Sensitivity is determined by the properties of the organism, specific period of its evolution, lifestyle and behaviour, the circumstances under which exposure to pollution occurs. We evaluated the effects on health which included short-time mortality, long-time mortality and respiratory morbidity in children.The air pollution and its development were evaluated in the Ustecky Region, Region of Prague and Moravskoslezsky region. The mortality was investigated at the same areas.Exposures of mothers with children from two months till three years age were studied in 30 mothers with children on maternity leave during working days in one week in autumn 2007. Exposures of pregnant women were studied in 40 women by the same way using the activity questionnaire for five all their days in the fall of 2008. Mothers with children under three years age and the pregnant women were living in the suburb of Kladno in family houses.The third exposed group we investigated were school children aged 9-14 years. In this case the activity questionnaires were only additional part of the study. Monitoring of the aerosol particles was performed in Litvinov, Usti nad Labem and Litomerice. In children was realized measurement of personal exposure to PM10 particles using the sampler clipped to the sweater and with small pump fasted to the waist. The results were compared with data from the nearest point of automatic monitoring network provided by the CHMI. Samples were taken in winter and summer season and compared to one another. In the chidren exposed to the air pollution during the whole day, personal monitoring can characterize the topical exposure better than the outcomes from the monitoring network. The learning of exposure influence in the specific group of population as well as in mortality and morbidity seems to be helpful in the health impact assessment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Eva Rychlíková, Ph.D. 1.31 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Eva Rychlíková, Ph.D. 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Eva Rychlíková, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Eva Rychlíková, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Eva Rychlíková, Ph.D. 603 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Alena Bartonova 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Ivana Holcátová, CSc. 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 585 kB