velikost textu

Genetické a proteomické analýzy vybraných poruch kardiovaskulárního systému

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genetické a proteomické analýzy vybraných poruch kardiovaskulárního systému
Název v angličtině:
Genetic and Proteomic Screening in Patients with Cardiovascular Disease.
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jana Boháčová, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jiří Škvor, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.
MUDr. Karol Čurila, Ph.D.
Id práce:
113261
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Antropologie a genetika člověka (P1525)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ascendentní aorta, infarkt myokardu, MMP-2, MMP-9, TGFBR2, FBN1, čipová analýza, ELISA
Klíčová slova v angličtině:
ascending aorta, myocardial infarction, MMP-2, MMP-9, TGFBR2, FBN1, microarray, ELISA
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá genetickými a proteomickými aspekty, které mohou hrát roli v rozvoji vybraných kardiovaskulárních onemocnění. Jednou ze skupin enzymů, která se podílí na destrukčních mechanizmech u kardiovaskulárního postižení, jsou matrix metaloproteinázy. V této práci byly imunometricky měřeny a hodnoceny serologické hladiny MMP-2 a MMP-9 u pacientů s vadou aortální chlopně a u pacientů s infarktem myokardu. U obou výše zmíněných diagnóz byly zaznamenány signifikantně zvýšené hladiny těchto enzymů. Provedené analýzy neprokázaly souvislost koncentrací MMP-2 a MMP-9 v séru s rozvojem dilatace ascendentní aorty u pacientů s vadou aortální chlopně. Naměřené hodnoty metaloproteináz u souboru pacientů s infarktem myokardu umožnily charakterizovat koncentrace v séru v průběhu prvních 24 hodin a po 6 měsících od ataky. U 10 % pacientů operovaných pro vadu aortální chlopně docházelo k rozvoji dilatace ascendentní aorty. Genetické analýzy u těchto pacientů neprokázaly jasnou souvislost patologie ascendentní aorty s genem TGFBR2 a s vybranými úseky FBN1 genu. Další genetické analýzy by mohly odhalit zatím blíže nespecifikovanou poruchu aortální stěny vedoucí k její dilataci. U souboru pacientů s infarktem myokardu byla dále sledována exprese genů, ze kterých jsou syntetizovány vybrané metaloproteinázy nebo které se podílejí na regulaci jejich aktivity. Expresní čipová analýza provedená u pacientů s infarktem myokardu se ukázala jako nevhodná pro hodnocení sledovaných markerů, jelikož neposkytla výsledky, které by mohly být prakticky využitelné pro diagnostiku destrukčních pochodů. Klíčová slova: ascendentní aorta, infarkt myokardu, MMP-2, MMP-9, TGFBR2, FBN1, čipová analýza, ELISA
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this study is to analyse a genetic and proteomic aspects that could play an important role in development of chosen cardiovascular disease. Matrix metalloproteinases are enzymes that contribute strongly to the degradation of extracellular matrix components. In this study the serological levels of MMP-2 and MMP-9 were investigated using immunological testing in patients with aortic valve disease and in patients with myocardial infarction. Significantly higher levels of MMP-2 and MMP-9 were determined in both above mentioned groups of patients. Association of serum levels of MMP-2 and MMP-9 and development of concomitant aortic dilatation was not confirmed in patients with aortic valve disease. Changes in serum levels within 24 hours and after 6 months post myocardial infarction were characterized. About 10 % of patients operated for aortic valve disease suffer simultaneously from ascending aortic dilatation. The current study did not reveal any significant genetic variation in TGFBR2 gene and in chosen exons of FBN1 gene in these patients. Further genetic research is needed to identify the cause of the pathology in aortic wall. Gene expression of selected genes was measured by microarray screening in patients with myocardial infarction. These genes were related to MMPs and did not show satisfactory results that could have a potential implication for diagnostics of tissue degeneration. Keywords: ascending aorta, myocardial infarction, MMP-2, MMP-9, TGFBR2, FBN1, microarray, ELISA
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jana Boháčová, Ph.D. 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jana Boháčová, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jana Boháčová, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Karol Čurila, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 573 kB
Stáhnout Errata RNDr. Jana Boháčová, Ph.D. 144 kB