velikost textu

Preimplantační genetická haplotypizace v geneticky rizikových rodinách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Preimplantační genetická haplotypizace v geneticky rizikových rodinách
Název v angličtině:
Preimplantation genetic haplotyping in genetically risk families
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Irena Borgulová
Školitel:
doc. MUDr. Milan Macek, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.
Id práce:
113256
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P1519)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nepřímá diagnóza, X-vázaná dědičnost, mutace jednoho genu, haplotypová analýza
Klíčová slova v angličtině:
indirect diagnosis, X-linked inheritance, single gene mutation, haplotype analysis
Abstrakt:
PREIMPLANTAČNÍ GENETICKÁ HAPLOTYPIZACE V GENETICKY RIZIKOVÝCH RODINÁCH ABSTRAKT Preimplantační genetická diagnostika (PGD) je na pomezí asistované reprodukce a klinické genetiky. PGD přechází prenatální diagnostiku, protože spočívá v biopsii jedné embryonální buňky a jejím vyšetření k vyloučení genetických rizik ještě před transferem embrya zpátky do dělohy matky. Metody v rámci PGD mohou nabídnout celou škálu možných vyšetření jedné buňky, ať už zaměřených na monogenní choroby, aberace jednotlivých chromozomů či abnormality celého genomu. Monogenní nemoci u embryí mohou být detekovány přímou nebo nepřímou vazebnou analýzou. Nepřímá vazebná analýza má oproti přímé tu výhodu, že je schopna identifikovat případnou aberaci vyšetřovaného chromozomu. Nepřímá vazebná analýza je charakterizována preimplantační genetickou haplotypizací (PGH), která je primární a důležitou součástí PGD cyklu. PGH vychází z rodinné anamnézy, srovnáním haplotypů členů rodiny, k determinaci patologického/ vysokorizikového (vázající se s mutací) haplotypu a zdravého/ nízkorizikového (bez mutace) haplotypu. PGD cyklus vyžaduje in vitro fertilizaci (IVF). IVF cyklus zahrnuje hormonální stimulaci, biopsii oocytů a jejich fertilizaci mimo tělo probandky, kultivaci embrya, biopsii blastomery/trofoektodermu a implantaci embrya. Třetí den po fertilizaci je bioptovaná blastomera vyšetřena pomocí celogenomové amplifikace (MDA reakce – Multiple Displacement Amplification) a fragmentační analýzy (STR analýza – Short Tandem Repeat). V případě nejednoznačných výsledků může být odebrán z embrya čtvrtý den po fertilizaci ještě trofoektoderm a analýza je zopakována. Zdravé embryo je transferováno zpátky do dělohy pátý den cyklu. Celkem bylo provedeno 260 PGD cyklů nemocí s různou genetickou zátěží, přičemž přibližně jedna pětina patřila k chorobám, jejichž gen leží na chromozomu X. Výsledky byly zaměřeny na prezentaci dat X-vázaných chorob kvůli jejich specifickému způsobu dědičnosti a protože tvoří největší skupinu nemocí lokalizovaných na chromozomu X ze seznamu všech doposud vyšetřených monogenních nemocí. Navíc byla poprvé sekvenční analýza jedné buňky provedena během PGD cyklu X-vázané nemoci k identifikaci postiženého nebo zdravého embrya mužského pohlaví z důvodu vzniku crossing- overu (C-O) v oblasti MTM1 genu. Spolehlivost procesu MDA reakce s následnou STR analýzou byla podpořena nízkým 24% podílem alelického droupoutu (ADO) a celkovou 42% úspěšností PGD metody. Celková úspěšnosti je charakterizována jako počet potvrzených gravidit na embryotransfer, je v ní samozřejmě zahrnut embryonální vývoj a celý průběh IVF cyklu. Navíc důkazem efektivity a citlivosti této metody může být i fakt, že ověřovací analýza pomocí trofoektodermu byla provedena pouze ve 4 % případů ze všech vyšetřených. Abstrakt disertační práce Ireny Borgulové Page 1/1
Abstract v angličtině:
PREIMPLANTATION GENETIC HAPLOTYPING IN GENETICALLY RISK FAMILIES ABSTRACT Preimplantation genetic diagnosis (PGD) is at the intersection of assisted reproduction and clinical genetics. PGD precedes prenatal diagnosis because consists in biopsy of a single embryonic cell and its examination excluding genetic risks before embryo transfer back to mother uterus. Methods within PGD can offer all spectrums of possible investigations of a single cell, whether focused on monogenic disorders, chromosomal aberration or abnormality of whole genome. Monogenic diseases in embryos can be detected by direct or indirect linkage analysis. Indirect linkage analysis has the advantage compared to direct analysis that it is able to indentify pertinent aberration of examined chromosome. Indirect linkage analysis is characterised by preimplantation genetic haplotyping (PGH) which is prime and important constituent of PGD cycle. PGH is based on family anamnesis for determination of pathologic/ high-risk (mutation-associated) haplotype and healthy/ low-risk (without mutation) haplotype by comparison with the haplotypes of other family members. PGD cycle requires in vitro fertilisation (IVF). IVF cycle includes hormonal stimulation, biopsy of oocytes and their fertilisation outside proband body, embryo cultivation, biopsy of blastomere/ trophoectoderm and embryo implantation. Third day after fertilisation, biopsied blastomere is examined using whole genome amplification (MDA – Multiple Displacement Amplification) and fragmentation analysis (STR analysis – Short Tandem Repeat analysis). In case of ambiguous results from the blastomere, analysis of the trophectoderm can be repeated on fourth day for the healthy embryo to be transferred on day 5. As a whole 260 PGD cycles for disorders of various genetic burdens were performed whereas approximately one fifth from this number belonged to diseases with gene located on chromosome X. The results were focused on X-linked disorders due to their specific mode of inheritance and because they form the largest group of diseases located on chromosome X. Further, sequencing analysis of a single cell was first performed during PGD cycle of X-linked disease to indentify affected or healthy male embryo because of crossing over (C-O) occurring in the area of the MTM1 gene. The reliability of procedure using MDA reaction followed by STR analysis was supported by low 24% ADO rate and total 42% success rate of pregnancy in PGD. Total success rate of pregnancy is characterised as number of confirmed gravidity per embryo transfer, it also included embryo development and entire IVF process. Moreover, the proof of efficiency and sensitivity of this method may be the fact that analysis using trophoectoderm for confirmation of results was carried out only in 4 % cases of all examined. Abstract of Irena Borgulova´s PhD study Page 1/1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Irena Borgulová 3.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Irena Borgulová 282 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Irena Borgulová 200 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce RNDr. Irena Borgulová 459 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. 499 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 209 kB
Stáhnout Errata RNDr. Irena Borgulová 436 kB