text size

Role of bacteria and mucosal immune system and their interaction in the pathogenesis of inflammatory bowel disease

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Role of bacteria and mucosal immune system and their interaction in the pathogenesis of inflammatory bowel disease
Title (in czech):
Úloha bakterií,mukózního imunitního syst=ému a jejich interakce v patogenezi zánětlivých střevních onemocnění
Type:
Dissertation
Author:
Zhengyu Du, Ph.D.
Supervisor:
Ing. Tomáš Hudcovic, Ph.D.
Opponents:
prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc.
Mgr. Jana Kamanová, PhD.
Thesis Id:
113248
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Cell Biology (31-151)
Study programm:
Immunology (P1517)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
13/02/2017
Defence result:
Pass
Language:
English
Keywords (in czech):
zánětlivé onemocnění střev; dysbiózou; Zárodečné bez myši; mikroflóry; epitel; E-coli; epitel; těsný křižovatka; butyrát, Clostridium tyrobutyricum, konfokální fluorimetrie, dextran sulfát-indukované kolitidy, SCID micehemolysin;
Keywords:
inflammatory bowel disease; Dysbiosis; Germ-free mice; Microbiota; epithelium; E.coli; epithelium; tight junction; butyrate, Clostridium tyrobutyricum, confocal fluorimetry, dextran sodium sulphate-induced colitis, SCID micehemolysin;
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Etiologie a patogeneze chronického zánětlivého onemocnění střevního traktu (IBD). není doposud zcela jasná. Je obecně přijato tvrzení, že zánět je důsledkem nepřiměřené imunitní reakce na antigeny rezidentní mikrobioty u geneticky citlivých jedinců. U pacientů s IBD dochází ke změnám ve složení střevní mikrobioty, kdy je většinou zvýšen výskyt jednoho druhu bakterie a naopak dochází ke snížení výskytu ostatních bakteriálních druhů. IBD je velmi komplexní onemocnění a pro pochopení jeho vzniku a rozvoje je nutné brat v úvahu také složité interakce mezi genetickými faktory, imunitním systémem, střevní mikrobiotou a životním prostředím. V předkládané dizertační práci jsme se zaměřili na interakci mezi střevní mikrobiotou spojenou s IBD a mukózním imunitním systémem. V gnotobiotickém myším modelu jsme zkoumali schopnost bakterií asociovaných s mukózou (MAB), které byly odebrány od pacientů s aktivním IBD, vyvolat spontánní kolitidu. Byl posuzován vliv těchto bakterií na vznik a vývoj experimentálně vyvolané kolitidy dextran sulfátem sodným (DSS). Spolu s analýzou složení střevní mikrobioty, původně bezmikrobních myší kolonizovaných MAB od IBD pacientů, jsme ukázali, že škodlivé bakterie mají schopnost zvyšovat náchylnost k DSS vyvolané kolitidě. Objasnili jsme mechanismus působení E. coli p 19 A, která se vyskytuje často u IBD pacientů a která díky své hemolytické aktivitě poškozuje integritu střevního epitelu. Zaměřili jsme svou pozornost i na vliv nepatogenní bakterie s probiotickými účinky Clostridium tyrobutyricum. Tato bakterie, produkující butyrát, je klíčovou složkou při udržování homeostázy a zábránila rozvoji DSS kolitidy u myší. Střevní mikrobiota má zásadní vliv na imunitní system a v konečném důsledku i na celkové zdraví jedince. Tato dizertační práce nám umožňuje lépe porozumět bakteriím komunikujícím s imunitním systémem a přináší nové terapeutické možnosti v léčbě IBD.
Abstract:
ABSTRACT Although the etiology and pathogenesis of inflammatory bowel disease (IBD) is not fully understood, it is generally accepted that the inflammation results from aberrant immune responses to antigens of gut microbiota in genetically susceptible individuals (Sartor et al., 2006). Alteration in intestinal microbiota has been found in IBD patients with increased abundance of certain bacteria and decreased abundance of others. Due to the complexity of the disease, multifaceted interactions between genetic factors, host immune response, gut microbiota and environment factors need to be taken into account. In this thesis, the pathogenesis of IBD was first reviewed in respect with the four factors mentioned above. Then we concentrated on the interaction between IBD-associated bacteria and mucosal immune system. We investigated the ability of mucosal-associated bacteria (MAB) from IBD patients to induce spontaneous colitis in germ-free (GF) mice and the impact of those bacteria on the development of dextran sulfate sodium (DSS)-colitis. Together with the analysis of the composition of gut microbiota of MAB colonized mice, we demonstrated the potential deleterious microbes were able to increase the susceptibility to DSS-colitis once they found a suitable niche. We revealed the mechanism of an E.coli strain which were reported to be more frequently isolated from IBD patients to damage the integrity of the intestinal epithelium by its hemolytic activity. Not only focusing on the “bad guys”, we also elucidated the protective effect of the probiotic strain Clostridium tyrobutyricum against acute colitis by promoting the mucosal immune homeostasis and we found butyrate produced by the bacterium as a key component to elicit the anti- inflammatory capacity. Gut microbiota has a profound impact on immune response with subsequently affecting the total health of a host. This thesis provides us better knowledge of bacteria interacting with the immune system and may bring new insights to treatment of IBD.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Zhengyu Du, Ph.D. 4.64 MB
Download Abstract in czech Zhengyu Du, Ph.D. 311 kB
Download Abstract in english Zhengyu Du, Ph.D. 313 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Zhengyu Du, Ph.D. 573 kB
Download Opponent's review prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc. 581 kB
Download Opponent's review Mgr. Jana Kamanová, PhD. 272 kB
Download Defence's report 186 kB