velikost textu

Migrační vlny ve Spolkové republice Německo po roce 1989 mezi severními a jižními spolkovými zeměmi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Migrační vlny ve Spolkové republice Německo po roce 1989 mezi severními a jižními spolkovými zeměmi
Název v angličtině:
Migration waves in the Federal Republic of Germany between northern and southern states post 1989
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Martina Hamplová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Oponent:
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Id práce:
113237
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Německá a rakouská studia (NRS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
19. 10. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vnitřní migrace, Spolková republika Německo, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Bádensko-Württembersko
Klíčová slova v angličtině:
internal migration, Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg
Abstrakt:
Anotace Rigorózní práce je věnována tématu vnitřní migrace a je zaměřena na německé obyvatelstvo a jeho pohyb v rámci Spolkové republiky Německo po roce 1989. Výchozí perspektivou je migrační trend, v jehož důsledku dochází k vylidňování zemí ležících na severu SRN a v souvislosti s tím přesun určitých migračních skupin do jižně položených spolkových zemí. Práce mapuje migrační proudy v rámci daného území v období let 1990 až 2008 a zabývá se jejich vlivem na demografické změny, jakož i na proměny v místní socioekonomické struktuře. Východiskem pro empirickou část je vymezení základních pojmů z oblasti migračního výzkumu. Konkrétní přehled migrační proudů mezi severem a jihem SRN je zpracován v rámci dvou případových studií. První z nich je věnována severní spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko, na jejímž příkladu je prezentována problematika vylidňování severu. Vzhledem k závažnosti této problematiky jsou tu vedle samotné migrace, pojednány rovněž důsledky, které vyplývají z migračního chování obyvatelstva pro tuto spolkovou zemi, jakož i postoj zemské politické scény k dané otázce. Jako zástupce jižní části SRN je zde představena spolková země Bádensko-Württembersko, která je naopak příkladem nárůstu obyvatelstva.
Abstract v angličtině:
Annotation The rigorous thesis „Migration waves in the Federal Republic of Germany between northern and southern states post 1989“ deals with internal migration and focuses on the citizens of Germany and their movement within the country after 1989. The main area of focus is the depopulation of the northern part of Germany and the related 4 immigration of specific migration groups to one of both southern German states. This rigorous thesis surveys the migration streams in this territory for the period between 1990 and 2008 and analyzes their influence on the demographic changes and transformations of the local socio- economic structure. In the theoretical section, the appropriate basic terms relating to the area of migration research are explained. A concrete survey of migration streams between northern and southern Gemany is introduced in two case studies. The first deals with the northern state of Mecklenburg-Vorpommern. Using this example, the problems of depopulation in the north of Germany are discussed. Whilst considering the importance of these problems, the consequences of migration for this state and the attitude of the local policy surrounding this issue are described. Representative of the southern part of Germany, the state of Baden-Württemberg is introduced whose population has been growing over the years.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Hamplová 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Hamplová 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Hamplová 155 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 80 kB