velikost textu

Responsive and non-responsive soft matter nanomedicines for biomedical applications

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Responsive and non-responsive soft matter nanomedicines for biomedical applications
Název v češtině:
Srovnání polymerních nanoléčiv odpovídajících a neodpovídajících na vnější podněty pro biomedicinální aplikace
Typ:
Disertační práce
Autor:
Eliézer Jäger, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Petr Štěpánek, CSc.
Oponenti:
Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.
Id práce:
113220
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Fyzikální chemie (P1404)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 10. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
biodegradovatelné nanočástice, micely blokových kopolymerů, léčba nádorových onemocnění, nanomedicína, polymerní nanočástice reagující na změny vnějšího prostředí, in vitro buněčné testy, in vivo testy na zvířatech.
Klíčová slova v angličtině:
biodegradable nanoparticles, drug-loaded block copolymer micelles, cancer therapy, nanomedicine, pre-clinical and clinical progress of nanomedicines, soft matter nanomedicines, responsive nanoparticles, in vitro cells tests, in vivo animal tests.
Abstrakt:
Souhrn Dizertace představuje možná biolékařská použití samoasociovaných polymerních systémů a jejich potenciál v rozvíjejícím se oboru nanomedicíny. Nanomedicína zahrnuje přípravu a vývoj diagnostických a terapeutických systémů v nanoměřítku, například nanorobotů, nanobiosensorů, nanočástic pro prevenci, diagnósu a léčbu celé řady onemocnění. Cílem nanomedicíny je zkvalitnění života pacientů. V nanomedicíně lze použít obrovské množství různých nanomateriálů. V dizertaci se zaměřujeme na aktuální pokroky v přípravě polymerních nanoléčiv zaměřených na zvýšení účinnosti léčby a diagnostiky nádorových onemocnění. Zvláštní pozornost bude věnována liposomům, konjugátům polymer-léčivo, polymerním micelám a biodegradovatelným nanočásticím s inkorporovaným léčivem. Zdůrazněny budou nové přístupy k překonání hlavních poblémů oboru a uveden krátký přehled přípravků, které jsou ve fázi klinických zkoušek, případně které jsou již používány v terapeutické praxi. Se znalostí bariér pro akumulaci nanočástic v nádoru způsobených fyziologicky nebo typem polymerního nosiče jsme syntetizovali micely blokových kopolymerů a biodegradovatelné nanočástice s inkorporovaným léčivem. Systémy reagující a nereagující na změny vnějšího prostředí byly dále charakterizovány a byla stanovena jejich in vitro a in vivo chemoterapeutická účinnost.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis outlines possible medical applications of soft matter assemblies as nanotechnology based systems as well as their potential in the emerging field of nanomedicine. Nanomedicine can be defined as the investigation area encompassing the design of diagnostics and therapeutics at the nanoscale, including nanobots, nanobiosensors, nanoparticles and other nanodevices, for the remediation, prevention and diagnosis of a variety of illnesses. The ultimate goal of nanomedicine is to improve patient quality-of-life. Because nanomedicine includes the rational design of an enormous number of nanotechnology-based products focused on miscellaneous diseases, a variety of nanomaterials can be employed. Therefore, the thesis is driven by a focus on recent advances in the manufacture of soft matter-based nanomedicines specifically designed to improve cancer diagnostics and chemotherapy efficacy. It will in particular highlight liposomes, polymer-drug conjugates, drug- loaded block copolymer micelles and biodegradable polymeric nanoparticles, emphasizing the current investigations and potential novel approaches towards overcoming the remaining challenges in the field as well as a brief overview of formulations that are in clinical trials and marketed products. Based on vehicle-related and physiologically-related barriers (to nanoparticles accumulation in tumors) and on the main advantages and drawbacks of soft matter nanomedicines, the selected drug-loaded block copolymer micelles and biodegradable polymeric nanoparticles (non-responsive and responsive) were synthesized, characterized and their in vitro or in vivo efficacy as cancer chemotherapeutics, was demonstrated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eliézer Jäger, Ph.D. 3.74 MB
Stáhnout Příloha k práci Eliézer Jäger, Ph.D. 12.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Eliézer Jäger, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Eliézer Jäger, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Eliézer Jäger, Ph.D. 1.27 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Zdeňka Sedláková, CSc. 1.7 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc. 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1008 kB