velikost textu

Společné jmění manželů v teorii a soudní praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společné jmění manželů v teorii a soudní praxi
Název v angličtině:
The joint ownership of spouses in theory and judicary practice
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Strouha
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
113123
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
19. 12. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá společným jměním manželů z pohledu soudní praxe, když jde o oblast práva v zákoně sice stručně upravenou, ale ovlivněnou a navazující na široký okruh rodinných a občanskoprávních vztahů. Vedle poměrně stručné zákonné úpravy však existuje rozsáhlá judikatura. Práce rekapituluje vývoj manželského majetkového práva počínaje úpravou Obecného zákoníku občanského, přes současnou právní úpravu k úpravě obsažené v připravovaném občanském zákoníku, který by měl nabýt účinnosti 1.1.2014. Současná právní úprava je zpracována s přihlédnutím k soudní praxi obsažené zejména v judikatuře vyšších soudů a to i s ohledem na stále vzrůstající význam cizího prvku v soudním řízení.
Abstract v angličtině:
Abstract This piece of work deals with the issue of marital community of property from the perspective of judiciary practice, which is a legal area only briefly regulated by law, but influenced and following up on a wide array of familial and civil relations. Apart from the rather brief regulation concerning this area, however, there is an extensive case of established practice of the courts surrounding it. This piece of work outlines the development of marital property law from the amendments of the General Civil Code of the Czech Republic to the contemporary adjustments to the regulation contained within the Civil Code in preparation at the moment, which should come into force on January 1st, 2014. In dealing with the current state of the legislation, judicial practice was taken into consideration, most notably the case law and judicature of higher courts, and more so with regard to the ever increasing significance of foreign elements in the legal proceedings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Strouha 689 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Strouha 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Strouha 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 133 kB