velikost textu

Podpora v nezaměstnanosti v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podpora v nezaměstnanosti v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie
Název v angličtině:
Unemployment benefits in the Czech Republic and in selected European Union coutries
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tereza Křivánková
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
113121
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
30. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Podpora v nezaměstnanosti, sociální zabezpečení
Klíčová slova v angličtině:
Unemployment benefit, social security
Abstrakt:
Abstrakt – Cílem rigorózní práce je analýza právní úpravy podpory v nezaměstnanosti v České republice a její srovnání s právní úpravou této oblasti ve vybraných státech Evropské unie, konkrétně ve Spolkové republice Německo a Irsku. Právní úprava podpory v nezaměstnanosti je u těchto státu podrobněji rozebrána s tím, že jsou vyzdvihovány konkrétní pozitiva a zároveň je upozorňováno na slabá místa té které úpravy. Práce rovněž pojednává o koordinaci systémů sociálního zabezpečení v rámci EU, nároku na podporu v nezaměstnanosti u tzv. migrujících nezaměstnaných a o exportu dávek v nezaměstnanosti do jiného státu EU.
Abstract v angličtině:
Abstract – The aim of thesis is to analyze the legal regulation of unemployment benefit in the Czech Republic and its comparison with legal regulation in this area in selected European Union countries, particularly in Germany and Ireland. Legal regulation of unemployment benefit is discussed in details in relation to each of the states, concrete positive aspects are highlighted and at the same time the attention is focused on their weaknesses. The thesis also deals with coordination of social security systems within the European Union, with entitlement to unemployment benefit by the migrant unemployed and with the export of unemployment benefit to another European Union country.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tereza Křivánková 715 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tereza Křivánková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tereza Křivánková 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 398 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 487 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 126 kB