velikost textu

Vizuální percepce a fonologické formy lexémů českého znakového jazyka (frekvenční analýza vybraných parametrů znaků)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vizuální percepce a fonologické formy lexémů českého znakového jazyka (frekvenční analýza vybraných parametrů znaků)
Název v angličtině:
Visual Perception and Phonological Forms of Lexemes in the Czech Sign Language (A Frequency Analysis of Selected Parameters of Signs)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Klabanová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Klára Richterová
Oponent:
Mgr. Radka Nováková
Id práce:
113079
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
český znakový jazyk, místo artikulace, tvar ruky, typ znaku, vizuální percepce, omezení, frekvence
Klíčová slova v angličtině:
Czech sign language, location of articulation, handshape, type of sign, visual perception, constraint, frequency
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou omezení / constraints ve znakových jazycích, zejména pak omezeními ve vizuální percepci. Součástí práce je přehled obecných poznatků o omezeních ve znakových jazycích, představeny jsou výsledky výzkumů frekvenčních analýz vybraných parametrů znaku v některých zahraničních znakových jazycích. Uvedeny jsou také poznatky získané z výzkumů zaměřených na zjišťování vizuálních oblastí zájmu při sledování znakových jazyků. V rámci vlastního praktického výzkumu jsou z hlediska typologie znaku, tvaru rukou a míst artikulace analyzovány znaky tří sémantických okruhů českého znakového jazyka: barvy, kalendářní a časové jednotky, rodina. V praktické části práce je dále realizován experiment, v rámci něhož jsou detekovány vizuální oblasti zájmu při sledování české prstové abecedy v projevu v českém znakovém jazyce. Klíčová slova: český znakový jazyk, vizuální percepce, omezení, místo artikulace, tvar ruky, typ znaku
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor work deals with problems of constraints in sign languages, especially the constraints of visual perception. Part of the work is an overview of general knowledge about constraints in sign languages. There are also presented results of frequency analysis of selected sign parameters in some foreign sign languages. Included is also knowledge gained from studies aimed at identifying locations of visual interest while watching sign language. Within own practical research, there are analyzed signs of three areas of Czech sign language: colours, calendar and time units and family, in terms of sign typology, handshape and location of articulation. There is also an experiment focused on detection visual locations of interest, while watching Czech sign language with occurrence of Czech finger alphabet. Keywords: Czech Sign Language, visual perception, constraints, location of articulation, handshape, type of sign
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Klabanová 3.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Klabanová 147 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Klabanová 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Klára Richterová 292 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Nováková 216 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 248 kB