velikost textu

Ochrana hospodářské soutěže v síťových odvětvích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana hospodářské soutěže v síťových odvětvích
Název v angličtině:
Competition Protection in Network Industries
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Miroslav Zajíček, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Oponenti:
doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc.
Id práce:
11307
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo I - Ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo (VI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hospodářská soutěž, ochrana hospodářské soutěže, relevantní trhy, elektroenergetika, liberalizace, sektorová šetření
Klíčová slova v angličtině:
competition, competition law and protection, relevant markets, electroenergy industry, liberalisation, sector inquiry
Abstrakt:
Název práce: Ochrana hospodářské soutěže v síťových odvětvích Abstrakt: V práci je poskytnut detailní popis relevantních trhů v oblasti evropského elektroenergetického podnikání, neboť po téměř 20-ti letech liberalizace elektroenergetických trhů přinesla z hlediska antimonopolního zákonodárství i praxe mnoho zcela nových problémů, se kterými se musí jak legislativa, tak i rozhodovací orgány vypořádat. Klíčovým termínem pro jakékoliv rozhodnutí v oblasti ochrany konkurence je termín „relevantní trh“. Tento termín byl vytvořen a je postupně rozvíjen v jednotlivých případech, které řeší Evropská komise a Evropské soudní dvory. Jeho správné pochopení je tak klíčové i pro energetické společnosti, aby vůbec mohly zákonným způsobem podnikat. Ukazuji také, že po téměř 20-ti letém úsilí, nejsou země EU o nic blíže vytvoření jednotného trhu v oblasti elektroenergetiky, než byly na počátku 90. let, kdy proces liberalizace začínal a neexistují ani žádné podstatné známky, že tohoto cíle se podaří dosáhnout v dohledné době. Jedná se o přehledovou práci, kterou lze využít (resp. zde uváděné nástroje a analýzy) při zkoumání jednotlivých národních relevantních trhů jevů v oblasti elektroenergetiky. Jako vhodné oblasti k podrobnější analýze doporučuji např. srovnání vývoje cen s ohledem na stupeň konkurence, tempo otevírání trhu, ochranu malých spotřebitelů nebo podpory OZE v rámci jednotlivých energetických systémů. Klíčová slova: hospodářská soutěž, ochrana hospodářské soutěže, relevantní trhy, elektroenergetika, liberalizace, sektorová šetření
Abstract v angličtině:
Title: Competition Protection in Network Industries Abstract: I provide description of relevant markets within electroenergy industry in European countries since after liberalization movements of the last 20 years the development of these markets open new issues in antimonopoly legislation to be passed and in antimonopoly practice to be solved. The key term of any antimonopoly issue is the relevant market. Hence, its definition as provided by case law of European Commission and European Courts is crucial for companies as well as regulators to understand in order to be able to pursue their activities. As I show, after 20 or so years, the countries of the EU at least in electroenergy area are no closer to the Single Market as they were at the beginning of 90s before liberalization of electricity markets began and there is no sign of improvement for year to come. This thesis provides an overview (the tools and analyses) that can be used to explore individual national relevant markets in the area of electroenergy business. For further research it is worth exploring detailed analysis of relationship between price development and degree of competition, phasing of market opening, protection of small consumers and RES support within individual national energy systems. Keywords: competition, competition law and protection, relevant markets, electroenergy industry, liberalization, sector inquiry
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslav Zajíček, Ph.D. 5.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Miroslav Zajíček, Ph.D. 330 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslav Zajíček, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslav Zajíček, Ph.D. 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc. 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 282 kB