velikost textu

Rizikové faktory mozkových žilních trombóz a výskyt mutace JAK2

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rizikové faktory mozkových žilních trombóz a výskyt mutace JAK2
Název v angličtině:
Cerebral venous thrombosis risk factors and JAK2 mutation
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Milan Košťál, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
doc. MUDr. Věra Krčová, CSc.
Konzultant:
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
Id práce:
113030
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra interních oborů (15-400)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 3. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Rizikové faktory mozkových žilních trombóz a výskyt JAK2 mutace Trombózy v žilní oblasti centrálního nervového systému (CVT) jsou poměrně vzácnou formou cévních mozkových příhod. Díky rozvoji dostupnosti zobrazovacích metod jsou diagnostikovány častěji a časněji. Zobrazení mozkového parenchymu umožňuje včas odhalit i případné parenchymové komplikace. Etiologie i průběh CVT se částečně liší od trombóz běžných lokalizací, což je dáno patofyziologickými podmínkami mozkových splavů. Primárním cílem studie bylo ověřit četnost výskytu a klinický význam JAK2 mutace u CVT a vrozených i získaných trombofilních faktorů. Sekundárními cíli bylo zjistit nejčastější symptomatologii CVT (diagnostický a prognostický dopad), ověřit význam klinických ukazatelů (doba do přijetí, vývoj klinického stavu, typ terapie, význam rekurencí a rekanalizace, výsledný klinický stav) a vybraných laboratorních ukazatelů (D-dimery, faktory krevního obrazu). Data byla získána z menší části retrospektivně (5 pacientů z Krajské nemocnice Pardubice, 18 pacientů z Fakultní nemocnice Hradec Králové), z větší části prospektivně při léčbě pacientů ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (41 pacientů). Všichni pacienti však byli osobně vyšetřeni a byla provedena kompletace dat v průběhu studia. Kontrolní soubor zdravých jedinců byl získán z Transfuzního oddělení FNHK. Zahrnuto bylo celkem 64 pacientů a 70 kontrol. JAK2 V617F mutace byla významně častěji zachycena v souboru pacientů (p = 0,015). U většiny pacientů (v době ukončení studie 3/5) byla mutace JAK2 spojena s rozvojem myeloproliferativního onemocnění. Geneticky podmíněné trombofílie se na etiologii CVT podílely z 25%. Nejčastějším získaným trombofilním faktorem je užívání antikoncepčních hormonálních přípravků (59% z pozitivních vyšetřených). Idiopatických CVT bylo v souboru 19 %. Nejčastějším příznakem CVT byla bolest hlavy (67% případů). Pacienti v těžším stavu byli časněji diagnostikováni (kratší doba do diagnózy), byli častěji léčeni trombolýzou a měli i vyšší D-dimery vstupně (statisticky na hranici významnosti). Prokázali jsme souvislost rekanalizace, hormonální antikoncepce a D- dimerů s dobrým konečným klinickým stavem po prodělané CVT. Senzitivita D- dimerů byla 80,6%. Hodnota D-dimerů je nejvyšší při včasné diagnóze a s časem klesá. Rekanalizace dosáhlo 83% pacientů. Přítomnost rekanalizace byla častější u pacientů s lepším klinickým stavem po trombóze, u mladších pacientů a u uživatelek hormonální antikoncepce. V rámci hodnocení rizikových faktorů rekurence CVT jsme se se 45 pacienty zapojili do mezinárodní studie CEVETIS. Jako rizikové byly identifikovány tyto faktory: trauma, malignita, osobní anamnéza VTE. Podrobné sledování výše uvedených ukazatelů u CVT vedlo k ozřejmění faktorů důležitých pro diagnostiku, léčbu i prognózu a je příspěvkem k objasnění některých dosud diskutovaných patogenetických vztahů.
Abstract v angličtině:
Cerebral venous thrombosis risk factors and JAK2 mutation Cerebral venous thrombosis is a rare type of cerebrovascular disease. The widespread use of neuroimaging has aided early diagnosis of CVT and its parenchymal complications. Etiology and natural history of CVT differs from DVT mainly due to different pathophysiologic conditions of sinuses. The main objective of this study was to find out prevalence of genetic and acquired thrombophilic factors and prevalence of JAK2 V617F mutation (typical for myeloproliferative diseases) in CVT patients and discover their relation to prognosis and treatment. Next target of our survey was to identify typical symptoms of CVT and to verify significance of clinical indicators (time to diagnosis, type of therapy, recurrence, recanalization, etc.) and laboratory tests (D-dimers, blood count). Minority of the data were collected as retrospective (5 patients from a hospital in Pardubice, 18 patients from the University hospital in Hradec Králové). Majority of study was prospective; all patients with CVT prior to the starting point of survey were re-evaluated in outpatient department during the study. Healthy controls were recruited from Transfusion department of the University hospital in Hradec Králové We enrolled 64 patients and 70 healthy controls. JAK2 mutation was more frequent in patients group than in controls (p=0.015). In majority of cases (3/5 at the end of the study) positivity of JAK2 mutation led to development of myeloproliferative disease. Genetic thrombophilic factors were found in 25 % of the cases. Most common acquired thrombophilic risk factor was use of hormonal contraception (59% of women). We found 19% of idiopathic CVTs. Cephalea was most common leading symptom (67% of cases). Patients in critical state had shorter time to diagnosis, higher D-dimers (on the edge of statistical significance) and they were more frequently treated with thrombolysis. We identified recanalisation, contraception use and low D-dimers as predictors of good prognosis. Calculated D-dimers sensitivity was 80.6%. D-dimer level was higher at the time of diagnosis and decreases in time. Complete or partial recanalisation was found in 83% of cases and was more frequent in younger patients and in women with hormonal contraception. Within cooperation in CEVETIS multicentric study (data from 45 patients were sent) we identified personal history of venous thromboembolism, malignity and recent head injury as risk factors of recurrence. By monitoring all relevant parameters of CVT in time of diagnosis and during follow-up we found several interesting facts for diagnosis, treatment and prognosis of patients.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Milan Košťál, Ph.D. 3.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Milan Košťál, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Milan Košťál, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Milan Košťál, Ph.D. 1.68 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Věra Krčová, CSc. 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 209 kB