text size

Modulace lokomoční aktivity a prostorového chování pomocí antagonistů D1-like a D2-like receptorů

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Modulace lokomoční aktivity a prostorového chování pomocí antagonistů D1-like a D2-like receptorů
Titile (in english):
Modulation of locomotor activity and spatial behavior by D1-like and D2-like receptor antagonists
Type:
Rigorosum thesis
Author:
RNDr. Lenka Řeháková
Thesis Id:
113028
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Physiology (31-152)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Animal Physiology (NFYZZIV)
Degree granted:
RNDr.
Defence date:
11/10/2011
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Dopamin je jedním z neuropřenašečů savčího mozku, který hraje důležitou úlohou v mnoha funkcích centrální nervové soustavy. Podílí se na řízení motorických funkcí, na procesech motivace a odměny, a zároveň se účastní kognitivních funkcí. Porucha dopaminergního systému hraje patrně roli v patofyziologii mnoha typů onemocnění mozku, např. schizofrenie, extrapyramidových onemocnění a závislostních poruch. Výzkum chování a zvláště prostorové orientace patří k obecně používaným metodickým přístupům ke studiu projevů nervové soustavy a celého organismu a některé druhy prostorového chování jsou mnoha autory pokládány za model vyšších nervových funkcí člověka. V předkládané diplomové práci jsem se zaměřila na testování vlivu systémové blokády dopaminových D1-like a D2-like receptorů pomocí specifických antagonistů na chování potkanů v úloze aktivního allothetického vyhýbání se místu (AAPA) a při hledání skrytého cíle v Morrisově vodním bludišti (MWM). Antagonisté dopaminových receptorů (D1-like antagonista SCH23390 a D2-like antagonista sulpirid) byly podávány před behaviorálním testováním, následně bylo analyzováno chování zvířat ve zmíněných úlohách. Výsledky ukázaly, že antagonisté dopaminových receptorů způsobily změny chování a lokomoce, které se lišily podle typu úlohy a rovněž podle toho, zda se jednalo o D1-like nebo D2- like antagonistu. Látka SCH23390 v úloze AAPA zhoršila prostorovou orientaci v obou dávkách (0,02 a 0,05 mg/kg), zatímco v MWM vyšší dávka postihla procedurální aspekt úlohy a nižší nepostihla ani procedurální, ani kognitivní funkce. Sulpirid v úloze AAPA způsobil snížení lokomoce a zhoršení prostorové orientace, a to až v nejvyšší dávce, která rovněž poškozovala kognitivní funkce v MWM. Žádná ze studovaných dávek sulpiridu nezpůsobila v MWM deficit (sensorimotorický či motivační) v procedurálním aspektu úlohy. Výsledky této diplomové práce naznačují, že oba dopaminové receptorové podsystémy se podílejí na regulaci lokomoce a prostorového chování v obou těchto úlohách, přičemž v této modulaci existují odlišnosti v závislosti na typu úlohy a na podtypu receptorů. Dosažené výsledky mohou být východiskem pro další studium role dopaminového neuropřenašečového systému v prostorové kognici za použití lokálních mikroaplikací příslušných receptorových ligandů do vybraných mozkových struktur a okruhů.
Abstract:
Abstract Dopamin is one of neurotransmitters of the mammal brain that plays an important role in many functions of the central nervous system. It participates in a control of motoric functions, processes of motivation and reward and cognitive functions. A disorder of the dopaminergic system plays a role in pathophysiology of many brain diseases, for example shizophrenia, extrapyramidal and dependency diseases. Research of behavior especially space orientation is a common used access to study the nervous system and a whole organism. Some kinds of space behavior are consider as a model of higher nervous functions in humans. In this graduation thesis I focused on testing of the influence of a system blockade of dopaminergic D1-like and D2-like receptors by specific antagonists over rats' behavior in an active allothetic place avoidance (AAPA) and in a Morris water maze (MWM). Antagonists of dopaminergic receptors (a D1-like antagonist SCH23390 and a D2-like antagonist sulpiride) were administered before behavior testing and then it was analysed. Results revealed that antagonists of dopaminergic receptors affect changes in behavior and locomotion. These changes differed by the type of the task and the antagonist. SCH23390 impairs spatial orientation in both doses (0,02 and 0,05 mg/kg) in AAPA. In MWM the higher dose impaired procedural aspects and the lower dose impaired neither procedural nor cognitive functions. Sulpiride impaired locomotion and space orientation in the highest dose. This dose also impaired cognitive functions in MWM. None of studied doses impaired procedural aspects of behaviour in MWM. Results of this gradual thesis indicate that both dopaminergic receptor subsystems take a part in regulation of locomotor and space behavior in both tasks. It exists diversity in this modulation in dependence on the type of the task and on the subtype of receptors. These results can be a base for further study of the role of dopaminergic neurotransmitter subsystems in space cognition by use of local microapplications of receptor ligands to selected brain areas and circuits.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis RNDr. Lenka Řeháková 633 kB
Download Abstract in czech RNDr. Lenka Řeháková 16 kB
Download Abstract in english RNDr. Lenka Řeháková 6 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. 80 kB