velikost textu

Změny v metabolismu lipidů u akutních stavů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny v metabolismu lipidů u akutních stavů
Název v angličtině:
Changes in Lipid metabolism in acute diseases
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
Id práce:
113027
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra interních oborů (15-400)
Program studia:
Vnitřní nemoci (P5129)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lipidy, cholesterol, hypocholesterolemia, triacylglyceroly, necholesterolové steroly, latosterol, skvalen, sitosterol, kampesterol
Klíčová slova v angličtině:
lipids, cholesterol, hypocholesterolemia, triglycerides. non-cholesterol sterols, lathosterol, squalene, sitosterol, campesterol,
Abstrakt:
Změny metabolismu lipidů u akutních stavů Úvod: Porucha metabolismu lipidů byla u kriticky nemocných pacientů popsána opakovaně. Zatímco hladiny triacylglycerolů se chovají nestandardně, pokles hladiny cholesterolu patří mezi typické nálezy. Hypocholesterolemie je navíc spojena s jejich horší prognózou a vyšší mortalitou. Cholesterol lidský organizmus získává absorpcí a syntézou. Stanovením ukazatelů cholesterolové syntézy (latosterol, skvalen) a absorpce (sitosterol, kampesterol) lze kvantifikovat změny v obou těchto procesech. Materiál a metoda: V prvním projektu byly hodnoceny změny lipidového spektra u 60 pacientů s akutním interním onemocněním. Ve druhém a třetím pak u 24 pacientů s aktivní Crohnovou chorobou a aktivním krvácením do horního GITu. Plasmatické koncentrace celkového, HDL a LDL cholesterolu a triacylglycerolů byly stanoveny enzymaticky. Hladiny skvalenu, latosterolu i fytosterolů (kampesterol, sitosterol) metodou plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Data byla zpracována pomocí statistického softwaru Sigma-Stat 3,1. Výsledky: Plasmatické koncentrace celkového, LDL a HDL cholesterolu byly v jednotlivých souborech opakovaně snížené. Triacylglyceroly kopírovaly změny hladin cholesterolu. Hladiny latosterolu byly snížené a u skvalenu byly ovlivněny několika faktory. Fytosteroly vykazovaly opakovaně tendenci k poklesu. Provedené korelace neprokázaly významné souvislosti mezi změnami v lipidovém metabolismu a vybranými ukazateli (zánětu, nutrice, metabolismu). Závěr: Výsledky jednotlivých projektů prokázaly, že u pacientů s akutním interním onemocněním dochází k významným změnám v lipidovém metabolismu. Typickým nálezem byla hypocholesterolémie a současně docházelo ke změnám v obou procesech jeho získávání: syntéze i absorpci. Výsledky ukazují, že cholesterol, jako významný reaktant akutní fáze a jako známý ukazatel prognózy může být aplikován také v oblastech mimo péči o kriticky nemocné, tedy rovněž ve vnitřním lékařství.
Abstract v angličtině:
Changes in lipid metabolism in acute diseases. Introduction. Abnormalities in lipid metabolism have been described in critically ill patients repeatedly. While triglycerides behave unpredictably, decrease of cholesterol levels is a typical finding. Further, low levels of cholesterol in critically ill patients have been found to be associated not only with poor prognosis but also increased mortality. Cholesterol is derived in two ways: via de novo synthesis and via dietary absorption. Both the modalities can be monitored by the determination of CH synthesis markers (lathosterol, squalene in blood plasma), and cholesterol absorption markers (sitosterol and campesterol in blood plasma) Material and method: In the first project sixty patients with acute internal disease were involved and their lipid profile was evaluated. Second and third projects have solved the same problem in the group of patients with active Cohn’s disease (n=24) and acute upper gastrointestinal bleeding (n=24). Serum concentrations of total, LDL and HDL cholesterol and triglycerides were measured in an enzymatic automated system. Non-cholesterol sterols (lathosterol, squalene, sitosterol, campesterol) were analysed using gas chromatography - mass spektrometry. The data were statistically analysed by the statistical software Sigma Stat 3,1. Results: Decrease of plasma concentrations of total, LDL and HDL cholesterol levels were detected. Triglycerides tracked changes in cholesterol levels. Lathosterol levels were reduced. Squalene is the other indicator of cholesterol synthesis, influenced by the lot of factors. Phytosterols repeatedly showed a downward trend. Performed correlations showed no significant relationship between changes in lipid metabolism and selected indicators (inflammation, nutrition, and metabolism). Conclusion: The results of our projects have shown that in patients with acute internal disease significant changes in lipid metabolism were found. Hypocholesterolemia has been described in all of our projects repeatedly. Moreover, both of cholesterol acquisition processes have been altered. Our results show that cholesterol is a major acute phase reactant and indicator of poor prognosis. Therefore we would like to apply these ideas to the areas outside of the typical critical ill medicine, primarily in the field of internal medicine.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D. 720 kB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D. 458 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. 223 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 348 kB