velikost textu

Komplexní limnologická studie odstaveného labského ramene Libišská tůň v PR Černínovsko

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komplexní limnologická studie odstaveného labského ramene Libišská tůň v PR Černínovsko
Název v angličtině:
COMPLEX LIMNOLOGICAL STUDY OF THE FLUVIAL LAKE LIBIŠSKÁ TŮŇ IN THE NATURE RESERVE ČERNÍNOVSKO NEAR NERATOVICE IN THE CZECH REPUBLIC
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Martin Turek
Id práce:
113022
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Abstrakt Diplomová práce je komplexní limnologickou studií zabývající se historií vzniku a současnými přírodními podmínkami odstaveného labského ramena Libišská tůň v přírodní rezervaci Černínovsko u Neratovic. Výzkum fluviálního jezera byl široce zaměřen na analýzu jeho vzniku, vývoje, morfometrií, kolísání výšky hladiny, charakteristiku fyzikálních a chemických parametrů vody, kvantitu a kvalitu fytoplanktonu a zooplanktonu včetně jeho velikostní struktury. Pozornost byla věnována rovněž obsahu těžkých kovů v sedimentech. Odstavené rameno vzniklo v první polovině 19. století při regulaci Labe. Rozkládá se na ploše 9,88 ha, je poměrně mělké – průměrná hloubka činí 1,0 m, maximální hloubka dosahuje 2,6 m (při nadmořské výšce hladiny 158,99 m n.m.). Výška hladiny kolísala během hydrologického roku 2000/2001 mezi 158,47 m a 159,13 m n.m. Průhlednost se pohybovala od 70 do 95 cm. Voda v jezeře byla znečištěna organických látkami (BSK5 = 5,4 až 16,8 mg.l-1; CHSKMn = 12,0 až 31,4 mg.l-1). Vysoké hodnoty vykazovala i naměřená konduktivita 139 mS.m-1 (vzhledem k vysokým obsahům chloridů). Celkový rozpuštěný anorganický dusík se pohyboval v rozmezí od 0,7 mg.l-1 do 3,1 mg.l-11,05 mg/l do 7,53 mg/l. Zastoupení hlavních taxonomických skupin fytoplanktonu a zooplanktonu se sezónně měnilo během roku. Chlorofyl a dosahoval koncentrací o něco nižších, než je typické pro labská stará a oddělená ramena. Absence velkých druhů zooplanktonu souvisela s vysokým predačním tlakem planktonožravých ryb. Sedimenty jezera byly kontaminovány zejména kadmiem, rtutí, olovem a zinkem. 1
Abstract v angličtině:
Abstract Abstract The diploma thesis is a complex limnological study dealing with the history and the present state of the oxbow lake Libišská tůň situated in the nature reserve Černínovsko near town Neratovice. The research included different ways of investigation – genesis and evolution of the lake, morphometry, water-level fluctuation, physical parameters of water, basic chemical analysis of water, quality and quantity of phytoplankton and zooplankton, size structure of zooplankton and presence of heavy metals in sediments. The cut backwater came into existence during the canalization of the Elbe River in the first half of the 19th century and it was shorted many times in the past. The lake has an area of 98 800 m2 and is quite shallow - mean depth is 1,0 m, maximum depth is 2.60 m (the altitude of water surface was 158.99 m above sea level). The water level fluctuated between 158.47 m and 159.13 m above sea level during the year of interest 2003/04. The Secchi desk depths varied from 70 to 95 cm. The water of the lake was polluted with organic compounds (BOD5 = 5.4 to 16.8 mg.l-1; CODMn = 12.0 to 31.4 mg.l-1). Conductivity was high 139 mS.m-1 (asp. related to high concentration of chloride anionts). Total dissolved inorganic nitrogen varied between 0.7 mg.l-1 and 3.1 mg.l-1. The representation of major groups of phytoplankton and zooplankton changed considerably during the period of measurements. Chlorophyl a concentration was lower than is typical for the backwaters and oxbow lakes of the Elbe River. The absence of large species of zooplankton was related to a fishstock of planktivorous fishes. The sediments of the lake were particularly contaminated by cadmium, mercury, lead and zinc. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Martin Turek 2.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Martin Turek 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Martin Turek 16 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. 80 kB