velikost textu

Role soudů v ochraně životního prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role soudů v ochraně životního prostředí
Název v angličtině:
Role of Courts in Environmental Protection
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Zuzana Šnejdrlová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
Id práce:
11299
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo II - Ústavní právo, správní právo, finanční právo, právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení (VII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Role soudů v ochraně životního prostředí AUTOR: Zuzana Šnejdrlová ŠKOLITEL: Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. ABSTRAKT: Tato disertační práce se zabývá rolí soudů v ochraně životního prostředí na úrovni mezinárodní, evropské a národní, když na úrovni národní se věnuje oblastí ústavního a trestního práva. Cílem práce je, zejména na základě rozboru činnosti a judikatury jednotlivých soudů, zjištění, jak se vyvíjela role soudů v ochraně životního prostředí, zda se zvyšuje četnost projednávaných případů, zda rozhodování soudů ovlivňuje ochranu životního prostředí pozitivně či nikoli. K dosažení tohoto cíle je použito zejména metod abstrakce, analýzy, syntézy, dedukce, komparace a statistiky. Těmito metodami bylo zjištěno, že ačkoli je judikatura v určitých oblastech práva životního prostředí neucelená a nijak bohatá, na což má vliv jednak vznik tohoto oboru v nedávné minulosti, dále jeho dynamičnost a zejména pak roztříštěnost a nepřehlednost hmotněprávní úpravy, role a význam soudů v ochraně životního prostředí roste, bude i nadále růst s rostoucím počtem řešených případů a otázkou a problémem bude spíše vynucování soudních rozhodnutí. KLÍČOVÁ SLOVA: Ochrana životního prostředí, role soudů, judikatura, disertační práce
Abstract v angličtině:
TITLE: Role of Courts in Environmental Protection AUTHOR: Zuzana Šnejdrlová SUPERVISOR: Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. ABSTRACT: This thesis deals with the role of courts in protection of the environment on the international, European and national level, when on the national level it deals with the areas of constitutional and criminal law. Based mainly on the analysis of activity and the case law of the courts, the aim of the thesis is mainly to determine the development of the role of courts in protection of the environment, which means whether the number of cases brought before court increases and whether court decisions affect protection of environment positively or not. To achieve this objective, methods as abstraction, analysis, synthesis, deduction, comparison and statistics are used. Using these methods it was found out that although case law in certain areas of protection of environment is fragmented and not much rich, which is mainly due to the fact that this area of law is young and dynamic and the substantive law is fragmented and unclear, the role and importance of the courts in protection of environment grows with the increasing number of cases handled. The issue and the problem to face in the future will be enforcement of judicial decisions. KEYWORDS: Environmental Protection, Role of Courts, Practice of the Courts, PhD thesis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zuzana Šnejdrlová, Ph.D. 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zuzana Šnejdrlová, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zuzana Šnejdrlová, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. 355 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 435 kB