velikost textu

Morové epidemie a svět, který zrodily

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Morové epidemie a svět, který zrodily
Název v angličtině:
Plague epidemics and the world they created
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Kateřina Dryáková
Oponenti:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
PhDr. Petra Hoftichová
Id práce:
112985
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Kulturologie (KULT)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
13. 4. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Rigorózní práce "Morové epidemie a svět, který zrodily" se jakjiž sám název napovídá, zabývá dobou, kdy Evropu sužovaly morové epidemie. Konkrétně v Českých zemích se jedná o časový úsek od druhé poloviny 14. století do poloviny století 18., po které se již závažnější epidemie nevyskytly. Naše práce je pojata kulturologicky a v jednotlivých kapitolách pouze nastiňuje problémy, dotýkající se daného tématu. Široký záběr "morové kultury" zahrnuje historii medicíny, psychologii, historickou demografii, církevní dějiny, ikonografii, sociologii a dějiny umění. Jsme si vědomi toho, že na omezeném prostoru nebylo možno jednotlivé problémy tematicky vyčerpat, ale pokusili jsme se o náhled na společnost ajejí sociokulturní systém, který se musel přizpůsobit zcela novým podmínkám existence. Morová kultura je zde zkoumána jako celek, na úrovni konkrétního a neopakovatelného systému, který je ukotven v čase a prostoru. Tehdejší ideje a všeobecně platné normy ovlivněné nezpochybnitelnou autoritou církve nám vydávají svědectví o společnosti, jež byla vůči epidemiím černé smrti naprosto bezbranná. Artefakty, které nás odkazují na tuto dobu můžeme i dnes zkoumat ve formě kronikářských a deníkových záznamů, morových regimin a konsilií, či děl uměleckých. Základem se nám stala diplomová práce "Nástin dějin morové kultury. Historie mariánských, morových a trojičních sloupů v Českých zemích", obhájená na katedře kulturologie v akademickém roce 2003/2004. Z té zůstalo zachováno schéma, mapující průběh morových epidemií na našem území, odraz morové kultury v literatuře, výtvarném umění a zevrubná morfologie morových sloupů na našem územÍ. Podrobné zpracování sloupů mariánských a svatotrojičníchjsme opustili, neboť s morem přímo nesouvisí.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Kateřina Dryáková 21.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Kateřina Dryáková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Kateřina Dryáková 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Hoftichová 172 kB