velikost textu

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, mezinárodní a multicentrická studie fáze IV, která má prokázat účinnost očkovací látky proti chřipce Fluarix podané nitrosvalově dospělým osobám

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, mezinárodní a multicentrická studie fáze IV, která má prokázat účinnost očkovací látky proti chřipce Fluarix podané nitrosvalově dospělým osobám
Název v angličtině:
A Randomized, double-blind, placebo-controlled, multi-country and multi-center, phase IV study to demonstrate the efficacy of influenza vaccine Fluarix administrated intramuscularly in adults.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Veronika Wertzová, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Jindra Šmejkalová, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.
MUDr. Martina Havlíčková, CSc.
Id práce:
112959
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav hygieny a preventivního lékařství (15-150)
Program studia:
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (P5115)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 2. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Chřipka je nejčastější lidské infekční onemocnění. Na rozdíl od běžných virových infekcí horních cest dýchacích je chřipka závažným onemocněním, které je každým rokem příčinou úmrtí tisíců lidí na celém světě. Chřipka je však stále nejen laickou, ale mnohdy i odbornou veřejností považována za banální onemocnění. Očkování v současné době představuje nejúčinnější možnost prevence. O efektivitě vakcinace proti chřipce se však stále spekuluje, studie týkající se této problematiky jsou značně nekonzistentní. Tato práce se zabývá hodnocením účinnosti očkovací látky proti chřipce Fluarix společnosti GlaxoSmithKline Biologicals podané v jednodávkovém schématu intramuskulárně zdravým dospělým jedincům ve věku 18-64 let. Účinnost je sledována na populaci 7652 osob v ČR a ve Finsku v průběhu chřipkové sezóny 2006/2007. Dále je v práci hodnocena reaktogenita, bezpečnost a imunogenita vakcíny. Na základě výsledků se autorka snaží upozornit na vysokou účinnost vakcinace, výbornou imunogenitu, nízkou reaktogenitu a vysokou bezpečnost vakcíny a vyvrátit tak některá tvrzení o neúčinnosti a častých nežádoucích účincích vakcinace proti chřipce.
Abstract v angličtině:
Summary Influenza is the most common human infectious disease. Contrary to common upper tract respiratory infections influenza is a serious disease causing worldwide every year thousands of death. Influenza is always considered to be a trivial infection, not only by ordinary persons but even by specialists. Vaccination is the most effective possibility of prevention recently. However there are still doubts concerning influenza vaccine efficacy, clinical trials evaluating vaccine efficacy are not enough consistent. This work tries to evaluate the efficacy of GlaxoSmithKline Bilogicals´ influenza vaccine Fluarix administrated intramuscularly in one dose scheme in healthy adults aged 18-64. 7652 subjects were enrolled in Finland and the Czech Republic during 2006/2007 influenza season to this clinical trial. The reactogenity, safety and immunogenicity of the vaccine are also presented in this work. According to obtained results the author demonstrates high vaccine efficacy, excellent immunogenicity, low reactogenity and high vaccine safety. The author tries to destroy a presumption concerning low efficacy and high adverse events frequency following influenza vaccination.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Veronika Wertzová, Ph.D. 914 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Veronika Wertzová, Ph.D. 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Veronika Wertzová, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Veronika Wertzová, Ph.D. 710 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc. 245 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Martina Havlíčková, CSc. 155 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 137 kB