velikost textu

Mukokutánní kandidóza a její vztah k ženským pohlavním hormonům

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mukokutánní kandidóza a její vztah k ženským pohlavním hormonům
Název v angličtině:
Mucocutaneous candidiasis and women's sexual hormones
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Marie Košťálová, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.
MUDr. Karel Mencl, CSc.
Konzultant:
doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.
Id práce:
112953
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Porodnická a gynekologická klinika (15-510)
Program studia:
Gynekologie a porodnictví (P5114)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 4. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Cílem práce bylo zkoumání vztahu mezi mukokutánní kandidózou (MKK) a ženskými pohlavními hormony. Problematikou se většinou zabývají zvláště dermatologové, gynekologové nebo mykologové. Náš přístup je zajímavý v tom, že primárně vychází z postižení kůže a/nebo jejích adnex a hledá případnou koincidenci či jinou souvislost v oblasti vulvovaginální. Za tímto účelem bylo vyšetřeno celkem 81 žen, rozdělených dle hormonálního vyšetření do dvou skupin (ženy období fertilního a perimenopauzálního a ženy v postmenopauze). K bližšímu porovnání anamnestických údajů byl vypracován “kandidový“ dotazník.Vztah MKK k ženským pohlavním hormonům byl sledován in vivo i in vitro. Zjistili jsme především, že v době přítomnosti kožní kvasinky byla v obou skupinách v pochvě nejčastěji C. albicans, v postmenopauze byl její výskyt významně nižší (významně nižší hladiny E2 a PG). Také kultivační shoda mezi kůží a vulvovaginální oblastí byla častější v období fertilním a perimenopauzálním než v postmenopauze. Týkala se opět nejvíce C. albicans a výraznější byla u žen s prokázanou ovulací (významně vyšší hladiny PG). Byla-li v pochvě přítomna C. albicans, pak se kožní kandidóza způsobená stejnou kvasinkou objevila nejčastěji na horních končetinách. Pravá horní končetina byla postižena zejména v postmenopauze častěji. Vztah k hladinám T, fT a SHBG jsme in vivo neprokázali. Významně častější projevy hyperandrogenismu (akne, seborrhoe, defluvium, hirsutismus) však byly pozorovány v období fertilním a perimenopauzálním. Při testování růstových křivek C. albicans a C. parapsilosis v různých hormonálních médiích in vitro, jeví poševní kmeny větší citlivost k pohlavním hormonům a vykazují strmější růst než jejich kožní souputníci.Jejich růstový potenciál by kromě E2 mohly ovlivňovat i PG a T. C. albicans se zdá k hormonální stimulaci citlivější než C. parapsilosis. Vzhledem k malému testovanému souboru in vitro nelze učinit relevantní statistické závěry.
Abstract v angličtině:
Summary The aim of this work was to study relationship between mucocutaneous candidiasis (MCC) and women’s sexual hormones. This problem is usually solved by dermatologists, gynaecologists and mycologists separately. Our approach is original, because it is primarily based on skin and/or cutaneous appendagies affection and searches for possible coincidence or other relation in vulvovaginal region. We examined 81 women in our study and divided them into two groups according to hormone-level investigation (women in fertile and perimenopausal period, women in postmenopausal period). We also developed “Candida“ questionnaire for further anamnestic data correlation. The relationship between MCC and women’s sexual hormones was studied both, in vivo and in vitro. We found C. albicans in vagina in both studied groups most frequently at the time of cutaneous candidiasis. In postmenopausal period the incidence of vaginal C. albicans was significantly lower (significantly lower levels of E2, PG). The cultivation identity between skin and vulvovaginal region was more frequent in fertile and perimenopausal period than in postmenopausal one, too. Predominantely concerned C. albicans again, the conformity was considerable in women with established ovulation (significantly higher levels of PG). In presence of C. albicans in vagina, cutaneous candidiasis caused by the same pathogene occured most frequently on upper extremities. The right upper extremity was affected with higher frequency, mainly in postmenopausal women. We did not reveal the relation to the levels of T, fT and SHBG in vivo. Hyperandrogenic symptoms (acne, seborrhoea, hair-loss, hirsutism) were seen frequently in fertile and perimenopausal women. According to the growth curve testing of C. albicans and C. parapsilosis in different hormonal media in vitro, the vaginal strains show more sensitivity to sexual hormones and present themselves by steep shape of the curve unlike cutaneous ones. Their growth ability could be influenced not only by E2, but also by PG and T. C. albicans seems to be more sensitive to hormone stimulation than C. parapsilosis. We can not establish relevant statistical evaluation based on these limited small data tested in vitro.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Marie Košťálová, Ph.D. 591 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Marie Košťálová, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Marie Košťálová, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Marie Košťálová, Ph.D. 632 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Milan Kudela, CSc. 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Karel Mencl, CSc. 226 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 72 kB