velikost textu

Vliv cytokinů na periferní metabolismus glukokortikoidů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv cytokinů na periferní metabolismus glukokortikoidů
Název v angličtině:
Influence of cytokines on peripheral metabolism of glucocorticoids
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Vitáčková
Vedoucí:
prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.
Oponent:
RNDr. Jiří Liberda, Ph.D.
Id práce:
112921
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (M1406)
Obor studia:
Biochemie (BIOCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT 11β-hydroxysteroiddehydrogenasa (11βHSD) se podílí na prereceptorovém metabolismu glukokortikoidů přeměnou jejich aktivní formy (kortisolu či kortikosteronu) na formu inaktivní (kortison či 11-dehydrokortikosteron), čímž reguluje koncentraci a aktivitu glukokortikoidů v organismu. Zatímco 11βHSD typu 1 (11βHSD1) aktivuje glukokortikoidy z jejich biologicky neaktivní keto-formy, 11βHSD typu 2 (11βHSD2) má za úkol jejich opětovnou biologickou inaktivaci. Předchozí in vivo studie vlivu prozánětlivých cytokinů prokázaly, že exprese mRNA pro 11βHSD1 a 11βHSD2 a jejich enzymatické aktivity mohou být pozměněny působením těchto cytokinů, například IL-1β a TNF-α. Cílem této práce bylo zjistit, zda se tyto cytokiny podílejí na změnách exprese 11βHSD v orgánových explantátech distálního tračníku a zda je změna exprese 11βHSD2 vyvolána přímým působením cytokinů na epitheliální buňky. Ze všech vzorků byla izolována totální RNA, která byla pomocí reversní transkripce převedena na cDNA. Poté byla změřena hladina transkripčního produktu pro 11βHSD1 a 2 a daného normalizačního faktoru (housekeeping genu) pomocí Q-PCR. U orgánových kultur distálního tračníku došlo po inkubaci s TNF-α (10 ng/ml; 48 hodin) k signifikantnímu zvýšení exprese 11βHSD1, ale neprokázal se vliv na 11βHSD2. Expozice orgánových kultur distálního tračníku působení IL-1β (10 ng/ml; 48 hodin) vyvolala signifikantní snížení exprese 11βHSD2, zatímco na 11βHSD1 neměl IL-1β vliv. Pro zjištění, zda ke změně 11βHSD2 dochází přímým působením cytokinů na epitheliální buňky, nebo zda je tento efekt vyvolán působením jiných buněk střeva ovlivňujících expresi v buňkách epitheliálních, byl proveden experiment s epitheliální buněčnou linii HT-29. Inkubace HT-29 s IL-1β o koncentraci 10 ng/ml a 100 ng/ml ani s TNF-α o koncentraci 25 ng/ml a 250 ng/ml nevyvolala žádnou změnu exprese 11βHSD2.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT 11β-hydroxysteroid dehydrogenase (11βHSD) participates in prereceptor metabolism of glucocorticoids by conversion of their active forms (cortisol or corticosterone) to inactive forms (cortisone or 11-dehydrocorticosterone), thereby regulating concentration and activity of glucocorticoids in organism. 11βHSD type 1 (11βHSD1) activates glucocorticoids from their biologically inactive keto-forms, whereas the role of 11βHSD type 2 (11βHSD2) is their biological reinactivation. Previous in vivo studies showed that mRNA expression and enzyme activity of 11βHSD1 or 2 can be modified by influence of these cytokines, for example IL-1β and TNF-α. The aim of this study was to determine whether these cytokines play a role in regulation of 11βHSD expression in distal colon organ cultures and whether the changes of 11βHSD2 expression are induced by a direct effect of cytokines on epithelial cells. Total RNA was isolated from all samples and RNA was transformed to cDNA by reverse transcription. Subsequently mRNA of 11βHSD1 or 2 and the given housekeeping gene was measured by Q-PCR. Incubation of distal colon organ cultures with TNF-α (10 ng/ml; 48 hours) caused significant increase of 11βHSD1 expression, but no influence on 11βHSD2 expression was observed. In contrast, the expression of 11βHSD2 but not 11βHSD1 was significantly upregulated in the presence of IL-1β (10 ng/ml; 48 hours). To examine whether the changes of 11βHSD2 expression are caused by a direct effect of cytokines on epithelial cells or whether this effect is induced by an influence on other cells of colonic mucosa, an experiment with epithelial cell line HT-29 was designed. Incubation of HT-29 neither with IL-1β (10 ng/ml and 100 ng/ml) nor with TNF-α (25 ng/ml and 250 ng/ml) induced any changes of 11βHDS2 expression. (In Czech)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Vitáčková 2.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Vitáčková 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Vitáčková 139 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB