velikost textu

Pooperační péče o pacienty po vitrektomii se zaměřením na sekundární glaukom

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pooperační péče o pacienty po vitrektomii se zaměřením na sekundární glaukom
Název v angličtině:
Postoperative care for patiens after vitrectomy with focus on secondary glaucoma
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc.
MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.
Id práce:
112885
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Oční klinika (15-470)
Program studia:
Oční lékařství (P5147)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 12. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Pooperační péče o pacienty po vitrektomii se zaměřením na sekundární glaukom V první části práce hodnotíme závislost mezi výskytem sekundárního glaukomu (SG) po pars plana vitektomii (PPV) a jednotlivými operačními postupy, a dále funkční výsledky léčby – zrakovou ostrost a nitrooční tlak (NOT). SG se po PPV vyskytl u 126 očí, tj. v 16,5%. U všech pacientů se SG bylo provedeno podrobné oční vyšetření za 3, 6, 12 a 18 měsíců, a finální průměrně za 43,6 měsíce. Celkem 69% očí se SG podstoupilo PPV pro odchlípení sítnice a 19,8% pro hemoftalmus. Tamponáda silikonovým olejem (SO) o vysoké viskozitě byla použita u 75,4% očí, o nízké viskozitě jen u 1,6% očí, plynem SF6 u 10,3% očí a roztokem BSS 12,7% očí. Funkční výsledky léčby: a) zraková ostrost se zlepšila z 0,1 na 0,2, avšak při finální kontrole byl patrný nárůst incerty, způsobený dekompenzací očí se SNVG. b) po roce mělo stabilizovaný NOT ≤ 22 mm Hg 74,6 % očí, po 18 měsících 76,7 % očí a finálně 81,8 % očí. c) při finální kontrole bylo 26,4% očí bez léčby a 73,6% očí vyžadovalo medikamentózní léčbu. Druhá část práce je zaměřena na zhodnocení vlivu sekundárního neovaskulárního glaukomu (SNVG) na tkáně předního segmentu oka. Celkem 16 pacientů se SNVG po PPV bylo vyšetřeno pomocí OCT Visante a ORA. Nálezy na postiženém oku byly porovnávány s druhým okem pacienta. U všech pacientů byla provedena fotodokumentace. Jednoznačně jsme prokázali, že SNVG má vliv na tkáně předního segmentu oka. Na očích se SNVG dochází k signifikantnímu zvýšení tloušťky rohovky (594 µm) oproti druhým očím (535 µm). Komorový úhel je u očí se SNVG úzký až uzavřený (3°) oproti druhým očím (24°), a rozdíl je též statisticky signifikantní. Přední komora je u očí se SNVG mělčí (3,01 mm) než u očí kontrolních (3,04 mm), ale rozdíl není vzhledem k nesourodé skupině statisticky signifikantní, protože je zkreslen prohloubením přední komory po operaci katarakty u některých očí. Vlivem diabetu i glaukomu dochází ke změně struktury rohovky a tím ke změně biomechanických vlastností rohovky. Rohovkou kompenzovaný NOT (IOPcc) byl u očí se SNVG vyšší (36,2 mm Hg) než NOT Goldmannův (33,4 mm Hg) a rozdíl byl statisticky významný. U kontrolních očí byl IOPcc též nepatrně vyšší (20,1 mm Hg) než IOPg (19,7 mm Hg), ale rozdíl nebyl statisticky významný. Hodnoty hystereze u očí se SNVG jsou výrazně nižší (4,9 mm Hg) oproti kontrolním očím (10,0 mm Hg) a rozdíl je statisticky významný. Faktor rohovkové rezistence (11,2 mm Hg) byl u očí se SNVG téměř stejný jako u očí kontrolních (11,3 mm Hg). Rozdíl mezi CH a CRF u nemocných očí (6,3 mm Hg) je výrazně větší než udávaná norma 2 mm Hg a je statisticky významný, zatímco u kontrolních očí (1,3 mm Hg) je v normě. Nízká hystereze ukazuje na výraznou progresi glaukomu.
Abstract v angličtině:
Summary Postoperative care for patiens after vitrectomy with focus on secondary glaucoma The first part of the thesis discusses the relationship between the occurence of secondary glaucoma (SG) after pars plana vitrectomy (PPV) and individual surgical techniques, taking into consideration functional outcomes of the treatment – visual acuity and intraocular pressure (IOP). SG after PPV occurred in 126 eyes, i.e. in 16,5%. In all patients with SG a meticulous ocular examination was carried out after 3, 6, 12 and 18 months, and a final examination after 43,6 months. Overall 69% of eyes with SG underwent a PPV because of retinal detachment and 19,8% because of vitreous hemorrhage. High viscosity silicon oil tamponade (SO) was employed in 75,4% of eyes, low viscosity tamponade in mere 1,6% of eyes, a tamponade by SF6 gas in 10,3% of eyes and by BSS solution in 12,7% of eyes. Following are the functional outcomes of the treatment: a) visual acuity improved from 0,1 to 0,2, however, by the final examination we registered an increase of incerta caused by decompensation of eyes with secondary neovascular glaucoma (SNVG); b) after a year 74,6% of eyes showed a stabilized IOP of ≤ 22 mm Hg, after 18 months 76,7% and by the final examination 81,8%; c) by the final examination 26,4% of eyes did not require any treatment, while 73,6% demanded a pharmacological treatment. The second part of the thesis assesses the influence of secondary neovascular glaucoma on the tissues of the anterior eye segment. Sixteen patients with SNVG after PPV were examined by means of the OCT Visante and ORA devices. Findings on the afflicted eye were compared to the patient's second eye. In all patients a photographic documentation was taken. We clearly proved that SNVG has an influence on the anterior eye segment tissues. Eyes with SNVG display a significant increase of cornea thickness (594 µm) compared to the other eyes (535 µm). The chamber angle in eyes with SNVG is narrow and closed (3°) compared to the other eyes (24°), while the difference is statistically significant. The anterior chamber of SNVG eyes is more shallow (3,01 mm) than of the control eyes (3,04 mm), yet the difference is statistically insignificant due to heterogeneous nature of the examined group, as it can be in some eyes biased by an anterior chamber deepening after a cataract surgery. As a result of diabetes and glaucoma the cornea changes its structure and therefore also its biomechanics features. IOP compensated by the cornea (IOPcc) was higher in the eyes with SNVG (36,2 mm Hg) than Goldmann's IOP (33,4 mm Hg) and the difference was statistically significant. In the group of control eyes the IOPcc also measured slightly higher (20,1 mm Hg) than IOPg (19,7 mm Hg), but the difference was statistically insignificant. The hysteresis values in eyes with SNVG turned out to be markedly lower (4.9 mm Hg) compared to the control eyes (10,0 mm Hg) and the difference is statistically significant. The corneal resistance factor (11,2 mm Hg) was in the eyes with SNVG almost equal as in the group of control eyes (11,3 mm Hg). The difference between CH and CRF in diseased eyes (6,3 mm Hg) proved to be remarkably higher than the stated norm of 2 mm Hg and is statistically significant. The low hysteresis indicates a distinctive progress of the glaucoma.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D. 3.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D. 997 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Pavel Těšínský, DrSc. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 67 kB