velikost textu

Hodnocení zdravotních rizik chemických látek při likvidaci starých zátěží

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení zdravotních rizik chemických látek při likvidaci starých zátěží
Název v angličtině:
Health risk assessment of chemical substances from removing of old environmental loads
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Denisa Pelikánová, Ph.D.
Školitel:
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
Oponenti:
doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
Id práce:
112881
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav hygieny a preventivního lékařství (15-150)
Program studia:
Hygiena, preventivní lékařství (čtyřleté) (P5163)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Hodnocení zdravotních rizik chemických látek při likvidaci starých zátěží Úvod: Nebezpečné odpady z rafinérií, uložené v lagunách, představují staré ekologické zátěže. Jedním ze způsobů sanace je těžba a přepracování odpadů na alternativní palivo. Emise škodlivých látek, uvolňované do ovzduší během těžby a zpracování odpadů, mohou negativně ovlivňovat zdraví exponovaných osob Cíl: Cílem práce bylo hodnocení potenciální míry zdravotních rizik ze sanace staré ekologické zátěže na základě zjištěných úrovní koncentrací vybraných látek v ovzduší a sestavení zobrazení stratifikace zdravotních rizik v rámci širšího území. Metody: Mezi sledované látky byl zahrnut oxid siřičitý, sirovodík, toluen a 16 zástupců polycyklických aromatických uhlovodíků - PAU (acenaften, acenaftylen, antracen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, benzo(a)pyren, dibenzo(ah)antracen, fenantren, fluoranten, fluoren, chrysen, indeno(1,2,3-cd)pyren, naftalen a pyren). Byla využita kombinace měření koncentrací látek v ovzduší a modelu rozptylu v prostředí. Měření kontaminantů bylo provedeno u staré ekologické zátěže a v blízké obydlené lokalitě. Zóny koncentrací těchto látek byly modelovány pomocí programu pro výpočet rozptylu v ovzduší „SYMOS´97“. Výsledné údaje o stratifikaci hladin zdravotních rizik v hodnoceném území byly po přepočtení vyjádřeny graficky. Pro látky s nekarcinogenními účinky byla zdravotní rizika charakterizována kvocientem nebezpečnosti (HQ), pro látky s karcinogenními účinky pomocí míry pravděpodobnosti zvýšení výskytu karcinomů nad běžnou úroveň v populaci (ILCR). Výsledky: Nejvyšší hladiny imisních příspěvků všech sledovaných látek byly zjištěny při vlastní těžbě a zpracování odpadů. Majoritní byly příspěvky oxidu siřičitého (v pracovním i v mimopracovním prostředí). Bylo nalezeno zvýšené zdravotní riziko imisních příspěvků oxidu siřičitého při profesionální expozici. Také v obytné zóně imisní příspěvky oxidu siřičitého z prováděné sanace nárazově přesahovaly doporučenou úroveň rizika. Zdravotní rizika imisních příspěvků toluenu, sirovodíku a směsi PAU (ekvivalentu benzo(a)pyrenu) je možné hodnotit jako nízká až zanedbatelná při profesionální i neprofesionální expozici. V případě hodnocení zdravotních rizik celkové expoziční zátěže (po součtu s imisním pozadím) bylo zvýšené zdravotní riziko nalezeno u mimopracovní expozice oxidu siřičitému a směsi PAU (ekvivalentu benzo(a)pyrenu). Závěr: Zdravotní rizika spojená s technologiemi odstraňování starých ekologických zátěží patří mezi aktuální problémy hygienické služby. Předkládaná práce přináší nové poznatky o potenciální míře zátěže organismu exponované části populace. Při odhadu rizika pro exponovanou populaci v širším území byla použita metoda dvojdimensionální stratifikace zdravotních rizik, která zpřehledňuje situaci a usnadňuje kroky při regulaci rizika. Prezentované postupy mohou nabývat obecně metodického charakteru, využitelného v analogických expozičních scénářích.
Abstract v angličtině:
Summary Health risk assessment of chemical substances from removing of old environmental loads Introduction. Hazardous wastes from refineries stored in lagoons are old environmental loads. One way of remediation is to extract and process this waste to an alternative fuel. Emissions of harmful substances released into the atmosphere during extraction and processing of waste can negatively affect the health of exposed persons. Aim of this study was to evaluate the potential level of health risks from remediation of old environmental loads based on the detected concentration levels of selected substances in the air and to build a view of potential health risk stratification in the wider area. Methods. Among the contaminants were monitored sulphur dioxide, toluene, hydrogen sulphide and 16 representatives of PAHs (acenaphthene, acenaphtylene, anthracene, benz[a]anthracene, dibenz(ah)anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[ghi]perylene, benzo[a]pyrene, fluoranthene, fluorene, chrysene, indeno[1,2,3-cd]pyrene, naphthalene phenanthrene, and pyrene). For that purpose was used combination of air pollutant concentrations and the dispersion model of substances in environment. The monitoring of contaminants was realized in the place of old environmental loads and in the nearby residential area. The zones of concentrations were modelled by using air dispersion program “SYMOS´97”. The resulting data on the stratification levels of health risks in the area were evaluated after conversion expressed graphically. The health risk was characterized in a form of the hazard quotient (HQ) at substances with threshold effect and the individual lifetime cancer risk above the normal level in the population (ILCR) at carcinogens. Results. The highest levels of air pollution contributions of all monitored substances were found in the extraction and processing of waste. Majority contributions were sulfur dioxide (in the occupational and non-occupational environment). It found increased health risks of air pollution of sulfur dioxide contributions for occupational exposure. Also in the residential zone of air pollution from sulfur dioxide contributions by the remediation occasionally exceeded the recommended level of risk. Health risks of air pollution contributions toluene, hydrogen sulfide and a mixture of PAHs (the equivalent of benzo[a]pyrene) can be assessed as low to insignificant in both occupational and non-occupational exposure. In the case of health risk assessment of the total exposure (the sum of the air pollution background levels) was found increased health risk for non-occupational exposure to sulfur dioxide and mixtures of PAHs (the equivalent of benzo[a]pyrene). Conclusions. Health risks associated with technology disposal of old environmental loads are among the current problems of public health services. The present work provides new information on the potential extent of the burden of the organism exposed population. When estimating the risk for an exposed population in the wider area, method was the two-dimensional health risk stratification that makes the situation more transparent and relieves approaches of risk regulation. The presented procedure may take a general methodological character, usable in similar exposure scenarios.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Denisa Pelikánová, Ph.D. 2.66 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Denisa Pelikánová, Ph.D. 6.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Denisa Pelikánová, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Denisa Pelikánová, Ph.D. 9 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Denisa Pelikánová, Ph.D. 1.11 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 130 kB