velikost textu

Elektivní MIDCAB: shunt nebo okluze? Vyhodnocení protektivní funkce intrakoronárního shuntu na myokardiální poškození

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elektivní MIDCAB: shunt nebo okluze? Vyhodnocení protektivní funkce intrakoronárního shuntu na myokardiální poškození
Název v angličtině:
Elective MIDCAB: Shunt or tournique occlusion? Assessment of a protective role of perioperative intraluminal shunting on myocardial damage
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Zdeněk Šorm, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Jan Harrer, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Zbyněk Straka, CSc.
doc.MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D.
Id práce:
112862
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra chirurgie (15-440)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 2. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
1 Souhrn Cíl: Zjistit ochranný efekt intrakoronárního shuntu v prevenci myokardiálního poškození při revaskularizaci stenotické přední mezikomorové větve (LAD) na bijícím srdci z levostranné torakotomie (MIDCAB). Metodika: 38 pacientů bylo náhodně vybráno do okluzní (O, n = 19) nebo shuntové (S, n = 19) skupiny. Krevní vzorky pro stanovení sérových koncentrací troponinu T (cTnT), kreatinkinázy (CK) a její MB frakce (CK-MB), myoglobinu a aspartátaminotransferázy (AST) byly odebrány 30 min. před začátkem chirurgického výkonu, dále 6 a 24 hodin po ukončení operace. Výsledky: 1 pacient z O skupiny a 2 pacienti z S skupiny s předoperačnímí sérovými koncentracemi cTnT ≥ 0,01 μg/l (99. percentil) byli ze studie vyřazeni. Doba konstrukce anastomózy byla výrazně kratší v O skupině (13.44 ± 5.06 versus 18.9 ± 6.56 min., p = 0.0094). Pooperačně, u 6 pacientů z O skupiny (33.3%) a u 6 pacientů z S skupiny (35.3 %) byly sérové koncentrace cTnT nad 99. percentilem. U 2 pacientů z každé skupiny (O 11.1 % versus S 11.8 %) byly sérové koncentrace cTnT nad 10-% CV cutoff (0,03 μg/l). Mezi skupinami nebyl shledán rozdíl v četnosti zvýšených sérových koncentrací cTnT nad 99. percentil a 10-% CV cutoff (p = 1). Pooperační sérové koncentrace CK, CK-MB, myoglobinu a AST se mezi skupinami také statisticky významně nelišily. I v dalších studovaných parametrech si byly skupiny navzájem podobné. Závěr: Nebyl prokázán ochranný efekt intrakoronární shuntu na myokardiální poškození v porovnání s technikou vnější okluze tepny. Je na vlastním uvážení operatéra, jakou techniku použije k dosažení bezkrevného operačního pole při elektivní revaskularizaci prográdně se plnící LAD. Klíčová slova: MIDCAB – intrakoronární shunt – vnější okluze tepny – myokardiální poškození
Abstract v angličtině:
1 Summary Elective MIDCAB: Shunt or Tournique Occlusion? Assessment of a Protective Role of Perioperative Intraluminal Shunting on Myocardial Damage. Background: To determine impact of intraluminal-left anterior descending (LAD) shunt to prevent myocardial damage in minimally invasive coronary artery bypass (MIDCAB). Methods: 38 patients were randomly assigned to external tournique occlusion (TO, n = 19) or intraluminal-LAD shunt group (ILS, n = 19). Blood samples for cardiac troponin T (cTnT), Creatine Kinase (CK), CK-MB, myoglobin and aspartate aminotransferase (AST) were collected at 30 min. prior to, 6 and 24 hours after surgery. Results: 1 patient in TO and 2 in ILS group were excluded from futher analysis due to preoperative cTnT level above the 99th-percentile (≥ 0,01 μg/l). The anastomotic time in TO group was significantly shorter than in ILS group (13.44 ± 5.06 vs 18.9 ± 6.56 min., p = 0.0094). Postoperatively, each six patients in TO (33.3%) and ILS (35.3 %) group were above the 99th-percentile. 2 patients from each group (TO 11.1 % and ILS 11.8 %) had peak values above 10-% CV cutoff (p = 1). The differences in postoperative plasma concentrations of CK, CK-MB, myoglobin and AST between groups were similar. There were no significant differences in between both groups at all studied timepoints. Conclusion: There was no protective effect of intraluminal shunting on myocardial damage compared to tournique occlusion. It is upon the surgeon's discretion which method may preferrably be used to achieve a bloodless field in grafting of the non-occluded LAD. Keywords: MIDCAB – intraluminal shunt - external tournique occlusion – myocardial damage
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Zdeněk Šorm, Ph.D. 11.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Zdeněk Šorm, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Zdeněk Šorm, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Zdeněk Šorm, Ph.D. 846 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Zbyněk Straka, CSc. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc.MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 115 kB