velikost textu

Změny metabolismu orgánů a tkání v reakci na závažné operační trauma a možnosti jejich optimalizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny metabolismu orgánů a tkání v reakci na závažné operační trauma a možnosti jejich optimalizace
Název v angličtině:
Methods of tissue perfusion and microcirculation assessment in experiment
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Michal Šitina, Ph.D.
Školitel:
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc.
Doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.
Id práce:
112860
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra chirurgie (15-440)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Metody hodnocení tkáňové perfuze a mikrocirkulace v experimentu – soubor experimentálních prací Michal Šitina Souhrn dizertační práce Doktorský studijní program Chirurgie Hradec Králové 2013 V průběhu doktorského studia jsme provedli 4 experimentální animální studie a jednu teoretickou studii pomocí matematického modelu. Tři z těchto studií byly publikovány v časopisech s impakt-faktorem. Všechny práce s použitím různých metod studují mikrocirkulaci. Metodu indikátorové mikrodialyzační techniky jsme neposoudili jako postačující k přesnému měření tkáňové perfuze. Neprokázali jsme negativní ovlivnění mozkové autoregulace prasete střední hypotermií. Matematický model identifikoval několik faktorů, které mohou ovlivnit THR test mozkové autoregulace. Vliv setrvačnosti toku krve vyhodnotil matematický model jako okrajový. Metodická studie zobrazení mikrocirkulace povrchu mozku králíka pomocí SDF techniky prokázala vysokou kvalitu zobrazení. Změřené parametry mikrocirkulace odpovídaly jiným literárním údajům. Aplikace výše uvedeného zobrazení SDF povrchu mozku neprokázala změny mozkové mikrocirkulace králíka při časné endotoxémii. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Methods of tissue perfusion and microcirculation assessment in experiment – set of experimental studies Michal Sitina Summary of doctoral thesis Doctoral study program Surgery Hradec Kralove 2013 Summary In the course of the doctoral study we have performed 4 experimental animal studies and one theoretical study using a mathematical model. Three of the studies were published in journals with an impact factor. All studies, using various research methods, deal with a microcirculation. We have assessed the method of the indicator dialysis as insatisfactory for an accurate measurement of the tissue perfusion. We have demonstrated no negative influence of a moderate hypothermia on the cerebral autoregulation of a pig. The mathematical model identified several factors, that can influence the THR test of the cerebral autoregulation. The influence of the inertia assessed the mathematical model as marginal. The methodical study of a visualisation of the surface brain microcirculation of rabbit using SDF imaging proved a high quality of visualisation. The measured parameters corresponded with the other literature values. An application of the SDF imaging of the brain surface mentioned above showed no changes of the brain microcirculation of rabbit at the early stage of the endotoxemia. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Michal Šitina, Ph.D. 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Michal Šitina, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Michal Šitina, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Michal Šitina, Ph.D. 490 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 118 kB