velikost textu

Sensitizery, akceptory, sekundární zdroje singletového kyslíku a jejich supramolekulární komplexy s cyklodextriny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sensitizery, akceptory, sekundární zdroje singletového kyslíku a jejich supramolekulární komplexy s cyklodextriny
Název v angličtině:
Sensitizers, Acceptors and Secondary Sources of Singlet Oxygen and Their Supramolecular Complexes with Cyclodextrins
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Slavětínská, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Irena Němcová, CSc.
Ing. Jan Sýkora, Ph.D.
Id práce:
112833
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Anorganická chemie (P1401)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 3. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
1. Úvod 1.l. Sing|etový kyslík Singletový kystík lo,(|Á*) je v popředí zájmu chemiků abiologu jiŽ několik desetiletí, a to především díky své vysoké reaktivitě a cytotoxicitě. Termínem singletový kyslik |o2 jsou označovrírry molekuly kyslíku ve dvou nejníŽe |úícich excitovaných stavech 'o'('E,) a 'o,i'Á.), které se od sebe liší obsazením HoMo orbitalů elektrony, energií, ale i dobou Života. První singletový excitovaný stav lo2 ('Á,) vzniká obsazujili dva elektrony s opačnými spiny jeden n* protivazebný orbital. Elektronová konÍigurace molekulových orbitalů singletového excitovaného stavu Ioz(|E.) je identická se ziíkladním stavem molekulrímího kyslíku 3o2 svýjimkou posledních dvou elektronů majících antiparalelní spinl,2. Singletový kyslík je krátce žijicí,silně oxidativní cytotoxická částice, jejíŽ doba Života výrazně závisí na povaze rozpouštědla2'3. Jeden zmožných způsobů'jak generovat singletový kyslík, jsou fotosensitizované reakce. Jejich mechanismus zahrnuje tvorbu sensitizeru v tripletovém stavu a následný přenos energie na kyslík v základním tripletovém stavu vedoucí ke fuorbě 'o,1'A.)o'''u (viz obr' l). Singletový kyslík muže být také generován řadou chemických reakcí, např' disproporcionací H2o2 na H2o a lo2 s vyuŽitím systémů H2o2/Clo.7'8' H2o2/ Mooa2- 9''0 a H2o2/Cao2 ..
Abstract v angličtině:
l. Introduction 1.1. Singlet oxygen Singlet molecular oxygen 'o, 1'Á,) has been intensively investigated by the chemists and biologists over the few decades, primarily due to its high reactivity and cytotoxity. singlet oxygen is common term for oxygen molecules in two lowest-lying excited energy states lo2 1'Á.1 and 'oz('E.) differing in occupation of HoMo orbitals, energy and lifetime. First singlet excited state 'o, (t^r) is generated, if two electrons with antiparallel spin occupy one antibonding n* orbital. The configuration of the molecular orbitals ofthe singlet excited state r02(rts) is identical to that ofthe ground state' except that the last two electrons have antiparallel spinsr'2. Singlet oxygen is short-lived' highly oxidative cýotoxic species. Its |ifetime significantly depends on type of solvent2'r. Singlet oxygen can be generated vla photosensitized reaction. The mechanism includes the formation of the sensitizer triplet state and transfer of energy to triplet oxygen leading to lo,1'Á,) formation o.''u 1see Fig. l). Singlet ox;-'een can be a|so produced by the number of chemical reactions. e.g. using H2O2/CIO' ,.r, Hrorl MoOq2- e'r. and H2o2/cao2rr systems based on disproporcionation of H2o2that leads to H2o andrO2.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Slavětínská, Ph.D. 3.36 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lenka Slavětínská, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Slavětínská, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Slavětínská, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Irena Němcová, CSc. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jan Sýkora, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 194 kB