velikost textu

Geodynamický vývoj údolí Losenice na okrajovém svahu Šumavy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geodynamický vývoj údolí Losenice na okrajovém svahu Šumavy
Název v angličtině:
Geodynamics development of the Losenice valley, Šumava Mts.
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Oponenti:
RNDr. Karel Kirchner, CSc.
prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.
Id práce:
112832
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (P1301)
Obor studia:
Fyzická geografie (XFYZG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 3. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Téma a cíle práce Předkládaná doktorská disertačnípráce shrnuje široce pojaý výzkum vývoje reliéfu v povodí Losenice, které se nachází na okrajovém svahu Šumavy. Tato práceje uceleným souborem poznatků, které se autorovi podařilo shromáždit v průběhu něko|ik let trvajícího soustavného v'ýzkumu v povodí Losenice, ovšem některé metody byly aplikovány i v širším okolí zájmového území'tedy v přileh|ých částech Šumaly a Pošumaví. Práce je koncipována jako soubor recenzovaných vědeckých publikací' které vznik|y v průběhu téměř šesti let za podpory několika výzkumných projektů, přičemžnejvětšíčást obsahu této práce vznikla v rámci tří po sobě následujících projektů, které byly systematicky zaměřeny na geodynamiku vybraných částíŠumalry a Pošumaví. Hlavním cílem této práce je objasnit vývoj okrajového svahu pohoří Šumava,zejménav oblasti povodí Losenice. K tomu byly stanoveny nás|edující dílčí cí|e: - provést uce|ené' systematické a podrobné geomorfologické mapování v záj movém uzemí, analyzov at jednotlivé tvary a procesy' kteréje utvářely, s důrazem na současnéa recentní. Na zák|adě jejich intenzity, charakteru a prostoroqich vztahů odvodit podklady pro formulaci hypotéz o ryvoji zájmového území. - navrhnout' vybudovat a provozovat monitorovací síť ke sledování současných pomalých svahových pohybů a vyhodnocení naměřených dat, zejména za iče|em stanovení současnédynamiky těchto procesů v re|iéfu vybraných |oka|it. - provést podrobný průzkum svahů qýběžku vrchu Va|y, kde se nachází pozůstatky Ke|tského hradiště obří Hrad, ana|yzovat v současnosti probíhajícíprocesy a stanovit riziko případného ohroženípamátky - formulovat hypotézu o vývoji zájmového uzemí, zejména stanovit zákonitosti vývoje údolnísítě a chování svahů, se zv|áštním zřetelem na aktivní svah Va|ů Vymezení záj mového území Tato práce se soustředila na tři úrovně zájmových uzemí s různým rozsahem, výběrem metod i detailností zpracováni. Zejména při využití metod digitální morfometrie by|o uvažováno značně širší územi, zahrnujícív podstatě celou sv. část Šumavy a Pošumaví od hranic přib|iŽně po |inii Nýrsko - Horažďovice _ Strakonice - Husinec _ Křišťanov - Nová Pec. Zák|adní úrovníje podrobně mapované územi okolo říčkyLosenice, definované jako povodí po soutok se Z|aým potokem. Toto územíse nachází v členitém,téměř souvisle zalesněném reliéfu podél Šumavskéhosvahu, jeho rozloha přesahuje 35 km2. V tomto zájmovém územi bylo provedeno podrobné geomorfo|ogické mapování vměřítku l:5000. Velice podrobně bylo zkoumáno nejuŽší zájmové uzemí, východní svah severního výběžku vrchu Valy, kde se nachází pozůstatky ke|tského hradiště obří Hrad. Jedná se z mnoha důvodůo velmi zajímavou |okalitu, v neposlední řadě právě pro unikátní vztah archeologické památky a značnéintenziý svahových procesů. Struktura práce Tato práce se sk|ádá z 9 č|ánků,publikovaných v recenzovaných odborných periodikách, anavzájem propojených a doplněných dalšími statěmi tak' aby práce tvoři|a pokud možno logický a tematicky sjednocený ce|ek. Clánky se věnují jednotlivým aspektům autorových výzkumů v zájmovém izemí, v případě někteých také se spo|uautory, kteří jsou bud' b|ízkými spolupracovníky autora (a spo|uřešite|i grantových projektů), nebo odborníky v některém specifickém oboru. Jednotlivé publikace jsou potom propojeny vloŽenými kapito|ami, které jednak doplňují práci o dosud nepub|ikované části výzkumu, jednak jsou koncipovány jako určitá kostra struktury práce. Tím je zaručena určitá koherence obsahu a sjednocení pojetí práce. Kapitola Úvod popisuje vznik této práce, její strukturu a zejména nastiňuje cí|e a prob|émy, které jsou v práci řešeny. Následuje rešeršní kapitola, shromažd'ujícíre|evantní údaje o zájmovém území,a to ve dvou úrovních: První část se zabývá obecněji širší oblastí Šumavy a Pošumaví,které sice nejsou celé podrobně v práci řešeny, nicméně pro pochopení vývoje oblastije třeba vnímat re|iéf v širším obzoru. Zde je kladen dirazna geologické a k|imatické podmínky, které byly určující pro kvartérníutváření oblasti. V druhé ěásti jsou potom stručně popsány geo|ogické a geomorfologické poměry v užším zájmovém územív povodí Losenice. Součástítéto kapitoly je první publikace (Hartvich 2005a). Kapitola Metody ýzkumu popisuje jednotlivé postupy, . metody a techniky použitépři l"ýzkumu zájmového území.Stejně jako preacnozi rešeršeje velmi stručná, protože metodika je detaiíne roz"ui,ana v jednotlivych konkrétních publikacích, na které jsou v této kapitole příméodkary' Cílem této- kapitoly je tedy spíšejařýsi o použiých metodách než jejich detailní popi.y'- - u""t"n;7 |r"nt.o Jt Následuj e čtvrtá kapit o|a nazy aná.,,Geómorfologické .(Hu,tui.t, ana|ýry*, která převáině- z publikací -Vi|ímek .ji.ž -sestává a 2008, Hartvich 2005b, Hartvich 2005c) a která obsahuje poa'ouný. rozbor výstupů uplatněných metod výzkumu, které dá|e jako iodk|ady 'touii ňlouuty pro syntetizující kapito|y 5 a 6.Pátá kapitola rczvíjí ao h|avní poznatky o recentní a subrecentní dynamice zájmového, uzemí, zejména s důrazem na nejzajímavějšía nejdynamičic3si ea.ii reliéfu zajmového uzemí, tedy údo|níhodňa Losenice a aktivního svahu pod obřím Hradem. Koneěně šestá a sedmá kapitola ,,Shrnutí poznatků.. a ,,Závěry* u7yir?iltuto práci, přičemžprvní obsahuje stručný a přehledíý souhrn výsledků a poznatků. Tato podkapito|a členěna poal" j.aíot|iv,ých metod, což umožní čtenáři snadnou orientaci bez nutnostl vyhledávat dí|ěípoznatky vjednotliých publikacích. Poslední kapiíola jsou potom.vlastní závěry p,?"?, rozdělené podle území,jehoL se Práce je doplněna četnými přílohami, které mají g.áfi"kou ýŘají. podobu tematicky zaměřených posterů.
Abstract v angličtině:
Topic and aims of the thesis Presented PhD thesis summarizes broadly conceived research of the relief development in the valley of the Losenice, a minor stream descending the steep outer slopes of the Šumava (Bohemian Forest) Mts. The thesis presents an overyiew of the knowledge' gathered as well throughout ,"u..uí years ofintensive research in the target area, as in řts surroundings in the Šumava and Pošumavíregions. The conception of the thesis is based on a set of reviewed scientific publications, *hi"h were published during the almost six years and which were supported bý several consequent research grants and projects' systemátically almed at th9 research of geodynamics and curient processes in selected parts of the Sumava Mts' on The chief aim of the work was to establish a valid hypothesis the development of the outer s1ope of the Šumava Mts., particularly in the catchment of the Losenice River' To fulfil this aim' following partial goals were set: ' - t; perform a complete, systematic uld detailed the forrns and geomorphological mapping of tire target area, analyse wiň particular aim at current and recent dynamics Based on i.o""'."' the processes ihe character, intensity and spatial relationships between formulate hypotheses on the development of the area' - to design, build and run a monitoring network for obsen ation of slow-gravity movements and to analyse the gathered data in current ordertoassesspresentdaydynamicsandvelocityoftheseprocesseson selected sites. - to perform a detailed survey and mapping of the northrvards outspur of the Valy Hill, where are situated remnants of Celtic fortifications of obří Hrad, to analyse current geomorphological processes and to assess possible endangering of the cultural heritage site - to formulate on the development of the area of a hypothesis and slope interest, in particular to outline the valley network formation development The areas ofinterest scale, The thesis deals with three levels of target areas, on different The with varying methodics, extent as well as detail of elaboration. Ó largest AoI incIuded practica|ly the whole NW Šumava and Pošumaví, approximately limited by a |ine Nýrsko _ HoraŽd'ovice _ Strakonice - Husinec - Křišťanov _ Nová Pec. Here, naturally, mostly the methods of digital data analyses were employed due to the extent of the area. The elementary level of the work is the catchment of the Losenice River above the confluence with Z|aý brook. This dissected, forested area of approximately 35 km' is situated on the outer main slope of the Sumava Mts. and was subject to detailed geomorphological mapping in the scale 1:5000. The most detailed level of mapping was aimed at the eastern slope of the northwards outspur of Valy Hill, under the remnants of Celtic fortifications at obří Hrad. This site is particularly interesting' primarily due to the parallel between the archaeological memorial and the active slope processes. Structure ofthe thesis The thesis consists of 9 articles, published in peer-reviewed scientific journals, connected by inset chapters, which complete the work into a logical and coherent manuscript. The articles are covering various aspects of the author's research in the area of interest, in some cases together with co-authors, either close co-operators of the author or specialists in particular discipline, necessary in the research. Aside from the articles, the thesis includes chapters, which either contribute to the overall coherence of the thesis, or bring information on yet unpublished parts ofthe research. The chapter Introduction describes the structure, goals and problematic, discussed throughout the thesis. It is followed by a second chapter describing the relevant information on the AOIs, mostly based on the published literature. The chapter is divided into two parts: first, dea|ing with the wider area of Šumavaand Pošumaví, chiefly with its geological and climatic history and conditions. The second part, concentrated on the catchment of the Losenice R., briefly informs about its geological setting and also about the scarce geomorphological research, performed in the area. The chapter includes first of the articles (Hartvich 2005a). Following chapter Methods describes the various techniques, methods and research steps performed throughout the research in the AOI. The chapter is rather brief as many of the detailed methodics descriptions is included in the articles, referred to directly in this chapter. The fourth chapter "Geomorphological ? analyses" consists basically from the published papers (Hartvich a Vilímek 2008, Hartvich 2005b, Hartvich 2005c) and includes a detailed analysis of the results, which serve as inputs into the synthesizing chapters 5 and 6. In the fifth chapter, special interest given to the recent and current processes, occurring in the AOI, particularly in the most active area around obří Hrad site' Fina|ly, the sixth "summary of the results" and seventh "conclusions" chapters close the thesis. The sixth chapter offers a brief and structured overview of the most important findings, ordered by the method used, which allows easy navigation and at the same time opportunity to see the possibilities of each method. The conclusions are divided according to the levels of scope (NW Šumava' Losenice valley and obří Hrad site). The thesis also contains twelve poster-like attached supplements, which present a high-quality, colour sketches, charts, photos and maps, illustrating the text.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. 55.65 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. 111.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. 1.45 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. 1.22 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Karel Kirchner, CSc. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 718 kB