velikost textu

Využití velikostní distribuce a elementárního složení městského aerosolu pro odhadu hlavních zdrojů/procesů podmikronových Pražských aerosolu pomocí receptorové modelování metody-Bilinear Positive Matrix Factorization

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití velikostní distribuce a elementárního složení městského aerosolu pro odhadu hlavních zdrojů/procesů podmikronových Pražských aerosolu pomocí receptorové modelování metody-Bilinear Positive Matrix Factorization
Název v angličtině:
Source Apportionment of Sub-Micron Prague Aerosols from Combined Particle Number Size Distribution and Gaseous Composition Data by Bilinear Positive Matrix Factorization
Typ:
Disertační práce
Autor:
Devraj Thimmaiah, M.Sc., Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Vladimír Havránek, CSc.
doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
Id práce:
112819
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (P1601)
Obor studia:
Aplikovaná a krajinná ekologie (XAPLEK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 3. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Souhrn Disertace Tato studie se zabývá odhademzdrojůaerosolů vpmžském pomocímetody ovzduší Positive Matrix Factorization (PMF2)' odhady zdrojůaerosolupomocí PMF se ve světě prováď již od začátku90 let dvacátéhostoletí. V haze zatím bylo podobných studií provedenomiáLlo. v tétostudii byly použttyvelikostní ďstribuce aerosoloých častica koncentrace hlavnich plynných polutantůkodhadu zdrojů submikrono\.ýchčasticvzimním období konceirÚace častic.Particle Number Concentrďions (PNC), vpražskémovzduši.Početní byly získany pomocizařizpni ScanningMobility ParticleSizer (SMPS) v roanezj |4.6 až Co' So2' No- (No + Noz), o:, CFL' a 73ó.5 nm spolu s plynnými koncentracemi nemetanicloýmiuhlovodíky (NMHC)' analyzovanými automďíclcými pfistroji Horiba. Měření probíhalo půdní na fakulty UK (N50. 4' |7.46,,; staniciPřírodovědecké E|4. 25, 25 moře. Staniceje umístěna botanické 14.92") m na urovníu|ice a 225 m nad úrovní v zahradě,která 0.035 kn2. odběrové místoje odstiÍĚnoď prímý'ch zdrojůzrrečištění a okolníprosťedi nevykazuje znaky uličního kaňonu. Dale byla sledovánameteorologickádatajako r'r'chlostvětÍu,teplot4 relativní vlhkost a Uv.A a W-B ziřeni. K odhadu snčru ruzn!ch zdrojůbyla pouŽitaConditional Probability Function (cPF). K ďhadu z&o;ú [l1 dále poúity korelacejefuotliých faktoru spl1rmými polutant-r(ol. \o.. so:. Co. CHr and NMHC) a jejich denní pruběhy. Vprvním měřenémobdobi ď l7':.l0.t2007 b11o pomoci metody PMF2 zjištěno 5 faktoru, majícich vlil. na koncentrčl suhnikronovéhoaerosolu vPraze. Jednalo se o sdružený zdroj.l' doprar,a. topťni. dalc pak sdruŽený zdroj-Z a Os- sekundarníěásticr. Z 5 zdrojůbyl.v dva zdroje sdruŽrrr. pňcháejicíďt ze všechseltoru (zjištěno pomocí CPF)' opakované pokusr k rozliŠenitdtto zdrojú pomoci různých ja}o směsi ruzrlch zdrojů. Častose některefatror1.1eri hoďrot PMF2 nebyly úspěšné. které nemohou bý d.ile rozlišeny' T1to zdroje mohou pocházet z dalekosďtlého tÍansportu nelzeje všakrozlišitz důvodu aerosolu, poměrustopoých prv|cu. neznalosti I I I I p9@ú,r4forpz u Áau.rdop.(6ropu qc{noryeuz srue) fotpz lt1eqoq-5N .?toldet B BsoIqcÁJ qosÁ,r Á4p Ír.s;sowu Á,usra Juguz fo.pz fueqcpuord I9d áI9p .(nugzo ifiozrn4erd7ugzo fuB,rogodsw4) u9zo ?u .Árqoq toryz -elo.pz .sw^ou ' zcl^Id ez,|prruegpqpo 1ooc.|.z op.I.l po lqopqo u?^o&qpo u?qnrp1
Abstract v angličtině:
Thesis Summary In this study' the sources ofambient aerosols in th uÍbanatmosphereofPrague, Czech Republic are apportioned using bilinear Positive Matrix Faďorization (PMF2). Prior to this worl limited use of PMF technique has bťÍ' ryplied to Prague aerosols while elsewhere around the world, it has been aaively used by aerosol scientists to reap the benefit since its fint inÚoduction in tbe vea 1993. ln the current study, the combinď pctrte nmber size disributions and readily available gaseous concentration .láa $tÍE 'E.d b ryortioning winter sub.micron particle sources in the urbm atmospbc of hgr. Tlle anbient Particle Number Concentations (PNC) were otxained sing r Scmng Mobility Particle Sizer (SMPS) in 14.ó md 73ó.5 m (Btd9od dianaers) along with the ambient the size range betweeÍr gaseous concentrations of CO, SQ. l,io, ()O * ]\iQL q, CH4, and Non Methane Hydrocarbons (NMHC) at the reccprr sit< e xllqriped rooftop sampling station (at height about 25m above street leall 25E AsL) be|onging to th Institute for Environmentalstuďes, Cbates tJnngsal 0aoe.5ď 4, |7.46" N; longifude-l4o25' 14.92 E). It is situared insi& lb. rDncn$! borni:al garden (area 0.035 km2). The receptoÍsite is shie|ded from diÍcct souccs ofpo|hrin and there aÍeno street canyon conditions that migbt affea Úr sr@ry cmúm The meteorological d-Í. coocÍnmg umd dirccrion' wind speed' temperature, relative humidity and the UV-A ard UV-B solr radiance were also obtained The Conďtional hobability Function (cPF) p|ots stre ucd fo directionaliý analyses' in determiningthe likely |ocations of the sorrrcccmlssDss. ln additioÍl'ďumal patternsof factor contributions, the correlations of tlrc frtor cootr-h.cbm with gaseous pollutants (o3' No* so,' co' CFII and NMHC) were used to assií m the interprtation of the sources. 5 For tbe smpting period.I (lť Fobrrray to loň April 2007), |he PMEI deduced mixed sorrce. frctor solution. They were assignedto as mixed sornce-l, traffic, hďin& 2, mr| orsecmrtry particles, respectively. orrt of 5 souÍrcs' 2 sorrrces vrere assiped to PMF2 rua as mixed sources-f md 2 with CPF directionality fiom all sectors.Repetitirrc wirh ditrere,mseededvalrr fiilcd to resolve |hesetwo mixed sourcs. often' sme of the These fuors ryea. to be a mixfure of several sources that cannot be finther sepmated' may be coming ft.ombackgrorrndor long rmge tmsport not lnovn dle to trťosorrÍces lact of ďemicat tracers. For the smpling prioell (76 to 23d Jamrry' 2008), tbe P}vtr2 malysts' (trmsporteo idntified 4 possfule souroes. Tbe sornoes rwre idemified as ozons.rich with higb ozmďozone prcru$oÍs' mixď dom fiom above boÚdďy layer associated winrlspeedmdt'mpÍ'ďl}ÍE), Nqr-rioh(diesel emissions),traffic mdboďing sorrrcs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Devraj Thimmaiah, M.Sc., Ph.D. 3.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Devraj Thimmaiah, M.Sc., Ph.D. 717 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Devraj Thimmaiah, M.Sc., Ph.D. 721 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vladimír Havránek, CSc. 1.86 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Josef Brechler, CSc. 1.11 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 604 kB