velikost textu

CSL proteins of Schizosaccharomyces pombe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
CSL proteins of Schizosaccharomyces pombe
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Martin Převorovský, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. František Půta, CSc.
Oponenti:
RNDr. Michal Dvořák, CSc.
RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
Id práce:
112810
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie (P1519)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 3. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Souhrn Transkripční faktory rodiny cSL jsou esenciální pro ontogenetickývyvoj mnohobuněěnýchživočichů, zejména díky svéúlozev signálnídráze Notch' Nalezli jsme dvě nové třídy genů CSL u několika druhů hub (Fungi), což jsou organizny, které dráúru Notch nemají. Abychom objasnili funkci rodiny CSL u houbovýchorganizmů, experimenúí|ně jsme charakterizovalicbfll* a cbfl2*, geny CSL zkvasinky pombe. Naše rnýsledkyukazuji, že se Schizosaccharomyces jedná o skutečné členy rodiny CsL. oba geny jsou neesenciální; nají odlišné expresníprofily a kódují jademé aktivovattranskripci.Prokazalijsme, že proteinyse schopností cbfl l specificky rozeznáváin vitro kanonickýcíloý element zněmý pro metazoá|níhomology (GTGryGGAA)' Delece cbfll- rná za následekrůstové defekty a změny v morfologii kvasinkoých kolonií. Dále jsme zjistili, že Cbfl | a Cbf12 hrajíopaěné adhezia v jaderném buněčném role v buněčné a dělení a jejich vzájemnékoordinaci. Narušenírovnováhy těchto dvou proteinůvede k defektům separaci buněk po v dělení,k fenoýpu ,,c|It,, abnormální a diploidizaci. Našedata dokládají, Že proteiny CSL fungují v organimru, kteý je evolučně starší než dráha Notch, coŽ by mělo přispět k pochopení funkcerodiny CSL v metazoích. 4
Abstract v angličtině:
Abstract The CSL family of transcription factors is essential for metazoan development, mostly due to their involvement in the Notch signaling pathway. We identified two novel classes of CSL genes in several fungal species, organisms lacking the Notch pathway. We characterized experimentally cbfl I- and cbfl2*, the two CSL genes of Schizosaccharomyces pombe, in order to elucidate the CSL function in fungi. We provide evidence supporting their identiý as genuine CSL genes. Both cbfll- and cbfl2- are non-essential; they have distinct expression profiles and code for nuclear proteins with transcription activation potential. Significantly, we demonstratedthat Cbfl1 recognizes specifically the canonical CSL response element GTGA/6GAA in vitro. The deletion of cbfLt_ is associated with growth phenoýpes and altered colony morphology. Furthermore, we found that Cbfl I and CbfIZ play opposite roles in cell adhesion, nuclear and cell division and their coordination. Disturbed balance of the two CSL proteins leads to cell separationdefects, cut phenotype, and high-frequency diploidization. Our data show that CSL proteins operate in an organism predating the Notch pathway, which should be of relevance to the understanding of (Notch- independent)CSL functions in metazoans.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Martin Převorovský, Ph.D. 8.48 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Martin Převorovský, Ph.D. 2.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Martin Převorovský, Ph.D. 452 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Martin Převorovský, Ph.D. 435 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michal Dvořák, CSc. 733 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. 1.37 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 721 kB