text size

Protein synthesis and protein degradation in mammalian oocyte development

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Protein synthesis and protein degradation in mammalian oocyte development
Title (in czech):
Syntéza a degradace proteinů v průběhu meiotického zrání savčích oocytů
Type:
Dissertation
Author:
Ing. Andrej Šušor, Ph.D.
Supervisor:
prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.
Opponents:
RNDr. doc. Jana Pěknicová, CSc.
prof. RNDr. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
Thesis Id:
112806
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Cell Biology (31-151)
Study programm:
Developmental Biology (P1520)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
26/11/2008
Defence result:
Pass
Publication of the thesis:
Attachment(s) of the thesis was(were) excluded from public domain.
Language:
English
Abstract (in czech):
ZÁvĚnv U savčíchoocytů jsme ana|yzovali expresi a regulaci eukaryoticlcých iniciaěníchfaktoru a jejich ďrnity k ,methyl Sefaróze v invitro podmínkách. nďí laboratoři V jsme optimalizovaliprotokol pro produkci partenogeniclcých embryí,která sloužilajako model pro studiumčasné embryogeneze. Metoda protilátkovéhomikročipu nám umožnila sledovat regulaci signálních drah, primrárně v pruběhu meiózy praseěích a u oocytů také druhů jako jsou bovinní,žabí oocytyhvězdice. a Proteomická ana|ýza zrqicích oocytů nám umoŽnila identiťftovatdůležitouregulační molekulu UCH-LI, která byla byla odkryta její speciťrcká následnédetailně sfudována a úspěšně role v průběhu meiózy a v procesufertilizace. I6
Abstract:
Concr,usroNs We anďysed eucaryotic initiation t,anslation factors that are responsiblefor protein qmthesis in mammalian oocýes. As well we examined the affinity. of this factors to.'mCap, Sepharoseduring in útro conďtion...In our'laboratory was optimised the protocol for generation of poreine parttrenotesthat serve us as a model for anďysis of. cellular processos in .rygotes with biochemical approaches.. : , , - Antibod}r micÍoanay analysis was used to investigate the: regulation of signalling pathways primarily during meiotic maturationof pig oocytes and subsequentlyin comparison to other species(bovine,frog and sea star). on the base of proteome anďysis of maturation of oocýes was chosenUCH-LI molebule and is studied in detail in mammalian oocyte. Abnost thorougily was analysed function of UCH-LI in porcine and bovine oocyte using specific inhibitors and overexpression. The mechanism that is involved UCH-LI in antipolyspermydefence in mammalian oocyte was unveiled in our laboratory.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Ing. Andrej Šušor, Ph.D. 941 kB
Download Attachment to the thesis Ing. Andrej Šušor, Ph.D. 55.33 MB
Download Abstract in czech Ing. Andrej Šušor, Ph.D. 397 kB
Download Abstract in english Ing. Andrej Šušor, Ph.D. 425 kB
Download Opponent's review RNDr. doc. Jana Pěknicová, CSc. 1.25 MB
Download Opponent's review prof. RNDr. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. 1.07 MB