velikost textu

Protein synthesis and protein degradation in mammalian oocyte development

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Protein synthesis and protein degradation in mammalian oocyte development
Název v češtině:
Syntéza a degradace proteinů v průběhu meiotického zrání savčích oocytů
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Andrej Šušor, Ph.D.
Školitel:
prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.
Oponenti:
RNDr. doc. Jana Pěknicová, CSc.
prof. RNDr. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
Id práce:
112806
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Vývojová biologie (P1520)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 11. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
ZÁvĚnv U savčíchoocytů jsme ana|yzovali expresi a regulaci eukaryoticlcých iniciaěníchfaktoru a jejich ďrnity k ,methyl Sefaróze v invitro podmínkách. nďí laboratoři V jsme optimalizovaliprotokol pro produkci partenogeniclcých embryí,která sloužilajako model pro studiumčasné embryogeneze. Metoda protilátkovéhomikročipu nám umožnila sledovat regulaci signálních drah, primrárně v pruběhu meiózy praseěích a u oocytů také druhů jako jsou bovinní,žabí oocytyhvězdice. a Proteomická ana|ýza zrqicích oocytů nám umoŽnila identiťftovatdůležitouregulační molekulu UCH-LI, která byla byla odkryta její speciťrcká následnédetailně sfudována a úspěšně role v průběhu meiózy a v procesufertilizace. I6
Abstract v angličtině:
Concr,usroNs We anďysed eucaryotic initiation t,anslation factors that are responsiblefor protein qmthesis in mammalian oocýes. As well we examined the affinity. of this factors to.'mCap, Sepharoseduring in útro conďtion...In our'laboratory was optimised the protocol for generation of poreine parttrenotesthat serve us as a model for anďysis of. cellular processos in .rygotes with biochemical approaches.. : , , - Antibod}r micÍoanay analysis was used to investigate the: regulation of signalling pathways primarily during meiotic maturationof pig oocytes and subsequentlyin comparison to other species(bovine,frog and sea star). on the base of proteome anďysis of maturation of oocýes was chosenUCH-LI molebule and is studied in detail in mammalian oocyte. Abnost thorougily was analysed function of UCH-LI in porcine and bovine oocyte using specific inhibitors and overexpression. The mechanism that is involved UCH-LI in antipolyspermydefence in mammalian oocyte was unveiled in our laboratory.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Andrej Šušor, Ph.D. 941 kB
Stáhnout Příloha k práci Ing. Andrej Šušor, Ph.D. 55.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Andrej Šušor, Ph.D. 397 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Andrej Šušor, Ph.D. 425 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. doc. Jana Pěknicová, CSc. 1.25 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. 1.07 MB