velikost textu

Skončení pracovního poměru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skončení pracovního poměru
Název v angličtině:
Termination of employment relationship
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Alan Vitouš
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
112804
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovní poměr, skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru, dohoda o skončení pracovního poměru
Klíčová slova v angličtině:
Employment, termination of employment, notice of termination of employment, termination of employment agreement
Abstrakt:
pracovní poměr, skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru, dohoda o skončení pracovního poměru Tato rigorózní práce se bude zabývat mimo jiné i přehledem a rešerší veškeré relevantní právní úpravy, upravující pracovní poměr a způsob skončení pracovního poměru. Z uvedeného záměru vyplývá také základní vědecká metoda, která bude při zpracovávání této rigorózní práce použita, bude metoda analytická. Zcela logicky tato práce nebude pouhou kompilací, na vhodných místech budou formulovány vlastní postoje a postřehy zpracovatele rigorózní práce k otázce skončení pracovního poměru a jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru. Kromě metody analytické bude použita také metoda komparativní, neboť bude provedeno také porovnání stávající právní úpravy a úpravy předchozí. V neposlední řadě bude věnována pozornost i úvahám de lege ferenda. Tato rigorózní práce je rozdělena do úvodu a do osmnácti kapitol, závěru a přehledu použitých pramenů.
Abstract v angličtině:
Employment, termination of employment, notice of termination of employment, termination of employment agreement The thesis is focused, inter alia, on the summary and research of all relevant legal provisions related to employment and termination of employment. It also means that the scientific method used for the thesis is the analytical one. Quite logically, the thesis is not a mere compilation. There will be also formulated at appropriate points attitudes and opinions of the author of the thesis related to the issue of termination of employment and the individual ways of termination of employment. In addition to the analytical method, there will be also used the comparative method to compare the existing legal provisions to the former legal provisions. Finally, the attention will be paid to de lege ferenda. The thesis is divided into the introduction and 18 chapters, conclusion and list of references.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Alan Vitouš 944 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Alan Vitouš 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Alan Vitouš 242 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 453 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 897 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 146 kB